V Nostickom paláci v Prahe vyhlásia 15. decembra výsledky súťaže prozaickej tvorby v slovenčine alebo so slovenskou tematikou. Súťaž už vstúpila do tretieho ročníka, organizuje ju Slovenský literárny klub v ČR a uskutočňuje sa pod záštitou slovenského veľvyslanca v Prahe Ladislava Balleka. Súčasťou vyhlásenia tohoročných výsledkov bude aj prezentácia Literárnej antológie krajín Vyšehradskej štvorky. Na oboch podujatiach sa organizačne podieľa i Literárne informačné centrum.

 


Nostický palác, Maltézske nám. 1 v Prahe na Malej Strane. V súčasnosti sídlo Min. kultúry ČR

Ján Kollár

Prvý ročník kollárovskej súťaže vyhlásili jej organizátori v roku 2005. Vypísali ju v troch kategóriách: žiaci základných škôl, študenti stredných škôl a napokon študenti vysokých škôl vrátane doktorandov a ostatní mladí ľudia do 26 rokov; hneď úvodný ročník – ako oprávnene konštatovali porotcovia: básnik a prekladateľ Ľ. Feldek, literárny kritik A. Halvoník a publicista a fejtonista D. Malota – vzbudil značný záujem a priniesol texty dobrej literárnej úrovne. Druhý ročník bol autorsky i literárne ešte úspešnejší; na ilustráciu možno uviesť, že jeho víťazka v najvyššej kategórii Michaela Rosová (groteskne ladená poviedka Karolova veľká žena), inak študentka divadelnej dramaturgie na brnianskej JAMU, zároveň získala vo veľkej románovej súťaži na Slovensku druhé miesto a „odsunula“ tak svojím románom renomovaných slovenských románopiscov. A možno pripojiť, že dielka, ktoré v súťaži zvíťazili, boli tematicky rôznorodé i štýlovo rozmanité, s prirodzenou preferenciou humoru a recesie.

 

Predchádzajúce dva ročníky ukázali (a tento to zrejme potvrdí), že v Česku žijúca komunita Slovákov druhej, ba už i tretej generácie (žiaci základných škôl) nestratili svoj rodný jazyk a sú schopní v ňom nielen komunikovať, ale i tvoriť, a že tí účastníci súťaže, ktorí do nej prispeli iba témami zo Slovenska (letné dovolenky, dobrodružné haškovské púte po Slovensku), dokázali svoj zážitok pretaviť do objavných, zväčša zábavných príbehov.

Kollárovskú súťaž možno v kontexte pokračujúcich slovensko-českých literárnych vzťahov považovať za skvelý čin Slovenského literárneho klubu a najmä organizátorov súťaže, predstaviteľov Slovensko-českého klubu Vladimíra Skalského a Nade Vokušovej. Nie nevýznamnú úlohu zohráva i každoročná záštita uznávaného slovenského diplomata v ČR a v českých literárnych a spoločenských kruhoch známeho slovenského prozaika Ladislava Balleka. Preto podiel Literárneho informačného centra na organizovaná Súťaže Jána Kollára považujeme za užitočný a zmysluplný.

Anton Baláž