O národnom inštitúte slovenského jazyka a literatúry

 

Valné zhromaždenie Matice slovenskej v novembri 2007 rozhodlo o zriadení Národného inštitútu slovenského jazyka a literatúry (NISJaL) a na jeho čelo postavilo prvého podpredsedu Miroslava Bielika. Literárne informačné centrum nadviazalo s inštitútom po jeho vzniku spoluprácu a jej prvým konkrétnym výsledkom je spoločná pripravovaná realizácia spoločných programov na tohtoročnej Slovesnej jari v Martine. Bližšie informácie o Národnom inštitúte slovenského jazyka a literatúry prinášame z tlačovej besedy v Martine.

V stredu 5. marca sa v budove Matice slovenskej v Martine uskutočnila tlačová beseda, na ktorej vedúci pracovníci Národného inštitútu slovenského jazyka a literatúry (NISJaL) informovali zástupcov médií o kreovaní nového pracoviska v našej najstaršej kultúrnej ustanovizni. Poverený riaditeľ a zároveň prvý podpredseda MS Miroslav Bielik hovoril o profile a úlohách NISJaL, pričom zdôraznil, že v štruktúre pracovísk a ich vzájomnej práci inštitút tvorivo nadväzuje na ich doterajšie pôsobenie a inovatívne plní kooperatívne, edičné, vedecké a prezentačné úlohy. Tak vo vnútri Matice slovenskej, ako aj smerom navonok, spolupracujúc s vedeckými pracoviskami venujúcimi sa našej literatúre i jazykovede, ako aj profesijnými spolkami a organizáciami. Napríklad so Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV, Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV, Literárnym informačným centrom, Spolkom slovenských spisovateľov. Konkrétnymi príkladmi rozvíjajúcej sa spolupráce je Slovesná jar 2008 či príprava vydania výberu z poézie Milana Rúfusa, ktorý k jeho osemdesiatinám zostavil literárny vedec prof. Viliam Marčok a bude preložená aj do angličtiny. V ďalšej časti besedy zástupca M. Bielika, šéfredaktor Slovenských národných novín Peter Mišák, hovoril o možnostiach inštitútu v aplikáciách vedomostí a ich šírení prostredníctvom siete matičných pracovísk na celom Slovensku. Štefan Haviar, zástupca šéfredaktora Slovenských pohľadov, zdôraznil fakt, že inštitút finančne i personálne pracuje s peniazmi určenými MS v danom rozpočte a s doterajšími pracovníkmi. Stanislav Muntág, riaditeľ Vydavateľstva MS, predstavil niekoľko kníh z bohatej produkcie vydavateľstva a Vlasta Bellová , vedúca archívu MS, zasa bohatstvo archívu.

V druhej časti tlačovej besedy rezonovala predovšetkým blížiaca sa Slovesná jar, tradičný sviatok pôvodnej slovenskej literatúry, jej tvorcov a čitateľov, ktorá sa tento rok v Turci bude konať od 1. do 7. apríla.

Igor Válek