Na Filologickej fakulte Univerzity Complutense v Madride sa v rámci 8. medzinárodného dňa slovenského jazyka a kultúry konala 8. mája konferencia o poézii básnikov Trnavskej skupiny

O Trnavskej skupine v Madride

Na Filologickej fakulte Univerzity Complutense v Madride sa v rámci 8. medzinárodného dňa slovenského jazyka a kultúry konala 8. mája konferencia o poézii básnikov Trnavskej skupiny, ktorú usporiadali Veľvyslanectvo SR v Španielskom kráľovstve, madridská univerzita a Klub nezávislých spisovateľov. Podujatie otvorili dekan fakulty D. López García, jeho osemročnú tradíciu hodnotil v superlatívoch a vyjadril spokojnosť, že sa uskutočnilo aj napriek problémom s krízou. V úvode vystúpili iniciátor a hlavný organizátor konferencia veľvyslanec SR v Španielsku J. Valko a vedúci katedry rumunskej filológie, slovanskej filológie a všeobecnej jazykovedy F. Presa Gonzáles. V referáte K prínosom a osudom Trnavskej skupiny uviedla A. Bokníková, že sympatie čitateľov k Válkovi a konkretistom súvisia azda s tým, že básnici „prenikli do vzťahov“. V tvorbe konkretistov vyzdvihla lorcovské inšpirácie. Poukázala na rozprávačské rozmery ich lyriky. Z. Stanislavová sa v referáte Trnavská skupina a začiatky modernej slovenskej poézie pre deti zamerala na výrazové prostriedky v poézii pre deti, usúdila, že využívali rovnaké ako v tvorbe pre dospelých, a na partnerský vzťah básnika a dieťa. Reflektovala dobovú súťaž o leporelo v Mladých letách, najmä Stachovu Čokoládovú rozprávku a Feldekovu Hru pre tvoje modré oči. Autor tohto príspevku hovoril o Mihalkovičovej zbierke Zimoviská s dôrazom na tematiku partnerských vzťahov, na napätie v nich a úsilie o prekonanie kríz, na básnikovu sociabilitu, na tvorivé aktivovanie prvkov starej slovenskej kultúry a na povahu autorovho viacsmerného inovačného výrazového úsilia. Anna Valcerová na pozadí Vadkertiovej prvých kníh s menej zjavnou intelektuálnou zložkou, osobitne zbierky Kolovrátok, predstavila jej skladbu Víno, ktorú označila za autorkinu syntézu. I. Hochel odkryl biografické pozadie Stachovej zbierky Z prežitého dňa. V spojitosti s ňou hovoril o pokore, ba pokání. Reflektoval aj tajomný motív Neznámeho a najčastejší motív smrti. J. Gavura sa zameral na Mihalkovičov výraz, ktorý sa podľa neho v rámci poézie skupiny charakterizuje najťažšie. Vychádzal zo Zimovísk. V súvislosti s nimi hovoril aj o „entropickom rozptyľovaní“; podľa neho sú niekedy autorove verše „zbavené dešifrovateľného zmyslu“. A. Hermida sa v príspevku o Ondrušovej poézii zamýšľal nad jeho tematizáciou komunikácie, najmä  frustrovanej či bolestnej, nad jeho spoločenskými témami („aj v dobovom zmysle“) a načrtol paralelu v úsilí o obrodu lyriky medzi rúfusovsko-válkovskou a konkretistickou poéziou a poéziou španielskej Generácie 50. Rúfusa a Válka označil za póly toho istého hnutia a Stacha a Ondruša za extrémne zjavy toho istého komplexu. P. Bilý hovoril o Stachovom „kaskadérskom živote“ a v spojitosti s jeho poéziou o senzuálnosti, plebejstve (i s mestskými črtami) a ženskom fenoméne s rozmermi mýtickej ženskosti, živočíšnosti a dialogickosti (intelektuálnej rovnocennosti medzi mužom a ženou, s akou sa stretáme aj u Válka, nie však u Smreka). Zo živej diskusie k príspevkom vyplynula potreba docenenia Stachovej Čokoládovej rozprávky a diferencovanejšieho vymedzenia inkoherentnej výstavby v nadrealizme, u Mihalkoviča a u Osamelých bežcov. Vcelku optimisticky sa hovorilo o interpretovateľnosti poézie konkretistov.

Vo večerných hodinách sa v rezidencii slovenského veľvyslanca konala prezentácia slovensko-španielskeho vydania zbierky J. Ondruša Prvý mesiac / Primera luna (La Poesía, señor hidalgo, Barcelona 2009), ktorú preložil a úvod k nej napísal A. Hermida, predstavenie prekladu a reflexie dvoch hier M. Richtera o F. Kafkovi od R. Bojničanovej a S. Alvarada (vyšli v časopise ADE teatro), uvedenie antológie A. Bokníkovej Trnavská skupina – konkretisti (Kalligram – Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava 2006) a komentované čítanie poézie básnikov tejto skupiny.                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                      Ján Zambor