Obrazové legendy

Umenovedné, historické a literárnovedné hľadisko sa prelínali na prezentácii najnovšej publikácie Ivana Geráta Svätí bojovníci v stredoveku v Malom kongresovom centre Vedy 24. apríla. Autor sa v nej podelil s výsledkami svojho bádania o obrazových legendách sv. Juraja a sv. Ladislava na Slovensku. Prítomných oboznámil s genézou spracovania témy bojujúcich svätcov, udatných hrdinov a vzorných kresťanov, so stáročnými legendami o nich a s ich výtvarným stvárnením v  podaní stredovekých umelcov. Z  historickej stránky predstavil knihu Martin Homza z Univerzity Komenského a z literárnej Adam Bžoch z Ústavu svetovej literatúry SAV. Publikácia s inšpirujúcim textom prináša bohatú obrazovú prílohu, rozsiahly súpis literatúry a cenný katalóg obrazov svätcov bojovníkov, ktoré sa na Slovensku zachovali.