Cena AOSS
V Bratislavskom Zichyho paláci slávnostne udelili Ceny Asociácie organizácií
spisovateľov Slovenska. Hlavnú cenu AOSS získal Jozef Leikert za dvojjazyčnú
básnickú zbierku Pavučina bytia/The Cobweb of Being (Slovenské centrum
PEN a Skalná ruža). Ďalší ocenení boli: Juraj Kuniak za básnickú zbierku
Za mestom (Modrý Peter) – Cena Klubu nezávislých spisovateľov, Anton Bla-
ha za zbierku poviedok Manderla a Modrý Maurícius (Vydavateľstvo Spolku
slovenských spisovateľov) – Cena Klubu spisovateľov literatúry faktu, Ján
Štrasser za knihu rozhovorov s Altou Vášovou Sledoslov (Literárne informačné
centrum) – Cena Obce spisovateľov Slovenska, Vladimíra Komorovská za
štvorgeneračný román Utešená família (Vydavateľstvo Spolku slovenských
spisovateľov) – Cena Slovenského centra PEN, Arpád Tőzsér za básnickú
zbierku Imága/ Imágók, (Kalligram) – Forbáthova cena, Spoločnosť maďarských
spisovateľov na Slovensku, Péter H. Nagy za literárnovednú tvorbu, výskumy
v oblasti populárnej kultúry a vedeckopopularizačné diela – Turczelova cena,
Spoločnosť maďarských spisovateľov na Slovensku, Ivan Jackanin za básnic-
kú zbierku Okamih blesku/Miť bliskavki (Spolok ukrajinských spisovateľov na
Slovensku) – Cena Spolku ukrajinských spisovateľov na Slovensku.
-r-

Cena Trojruža a Cena Ľudovíta Fullu
V budove Slovenského rozhlasu sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie
cien za literatúru pre deti a mládež. Cenu Ľudovíta Fullu 2016, udeľova-
nú za vynikajúce dielo alebo doterajšiu tvorbu, ktorá významnou mierou
prispela k rozvoju slovenského ilustračného umenia pre deti a mládež, získal
Ján Lengyel. Udeľuje ju Fond výtvarných umení, Slovenská sekcia IBBY
a medzinárodný dom umenia pre deti BIBIANA. Porota ocenila Lengyelovu
kultivovanú ilustračnú tvorbu pre deti, podnecujúcu detskú predstavivosť.
Cenu Trojruža 2016 za významné literárne i literárnovedné dielo alebo
doterajšiu tvorbu, ktorá významnou mierou prispela k rozvoju slovenskej
literatúry pre deti a mládež, získala Kvetuša Dašková. Porota ocenila jej
iniciatívny prínos do modernej literatúry faktu a obohacujúcu beletristickú
tvorbu s prihliadnutím na edičné aktivity vo Vydavateľstve Q111. Cenu
udelil Literárny fond, Slovenská sekcia IBBY a BIBIANA, medzinárodný
dom umenia pre deti.
-r-

Cena P. O. Hviezdoslava
Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska (AOSS) každoročne oceňuje
zahraničného prekladateľa slovenských literárnych diel do cudzích jazykov.
Tento rok sa členovia poroty v zložení Milan Richter (predseda), Jana Cviková
a Vladimíra Komorovská rozhodli udeliť Cenu P. O. Hviezdoslava 2016 talian-
skej slovakistke a bohemistke Alessandre Mura, žijúcej v Ríme, za preklady
Pavla Vilikovského, Ivana Štrpku, Erika Jakuba Grocha, Michala Hvoreckého,
Jany Beňovej, Pavla Rankova a ďalších patriace „k najtvrdším prekladateľ-
ským orieškom“, ktoré sa „vo svojej výslednej podobe organicky začleňujú do
literárneho diskurzu cieľovej krajiny, zachovávajúc si popritom špecifi ckosť
východiskového prostredia,“ ako uviedla vo svojej nominácii riaditeľka LIC
Miroslava Vallová. Porota vzala do úvahy aj fakt, že spomínané ocenenie dosiaľ
nedostal žiaden prekladateľ do talianskeho jazyka.
Vladimíra Komorovská

Cena Tatrabanky
Tento rok sa uskutočnil 21. ročník Cien Nadácie Tatra banky za umenie.
Ceny odovzdali počas slávnostného večera v Novej budove Slovenského
národného divadla v Bratislave. Cenu Nadácie Tatra banky v kategórii
Literatúra za autorstvo diela Stručný etymologický slovník slovenčiny
z vydavateľstva Veda získal jazykovedec Ľubor Králik. Vo svojom diele,
dôležitom pre výskum slovenčiny, prináša informácie o pôvode viac ako
desaťtisíc výrazov zo spisovného slovenského jazyka. Cenu pre mladého
tvorcu získala Soňa Uriková, ktorej vyšla vo vydavateľstve KK Bagala
debutová zbierka poviedok Živé ploty.
-r-

Ceny Pavla Straussa
Koncom novembra sa udeľovali Ceny Pavla Straussa za roky 2015 – 2016.
Hlavným organizátorom je Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre v spolu-
práci s Katedrou kulturológie a Kulturologickou spoločnosťou. Myšlienka
odovzdávania cien za trvalý prínos do kultúry a umenia vznikla v roku 2005 na
pôde Katedry kulturológie. Cena nesie meno po významnom humanistovi,
fi lozofovi, spisovateľovi a lekárovi Pavlovi Straussovi (1912 – 1994). Profesor
Andrej Červenák charakterizoval jeho dielo ako spojenie hebrejskej du-
chovnosti, rímskej kultúry, nemeckej fi lozofi e a slovanskej senzibility. Tak,
ako predchádzajúci rok, sa na návrhoch laureátov opäť podieľali samotní
študenti. V kategórii literatúra získal cenu vysokoškolský pedagóg Tibor
Žilka, významný odborník v oblasti semiotiky, štylistiky, naratológie a po-
etiky, jeden zo zakladateľov literárnovedného pracoviska Kabinet literárnej
komunikácie v Nitre. O dielach Pavla Straussa prednášal u nás i v zahraničí.
„Bol charizmatickou osobnosťou, mysliteľom, na mňa a mojich synov mal
veľký vplyv,“ povedal o ňom pri preberaní ceny Žilka. Spomedzi diel ocene-
ného spomeňme aspoň najvýznamnejšie: Poetický slovník, Od intertextuality
k intermedialite a Štylistika a štatistika. Ďalšími ocenenými sú Marián Varga,
Viera Dubačová a Anton Srholec in memoriam.
-bb-