V pondelok 14. februára 2011 sa v Památníku národního
písemníctví v Prahe uskutočnil spomienkový večer
Odchody a návraty venovaný osobnosti Ladislava Mňačka
pri príležitosti otvorenia stálej expozície jeho pracovne v PNP.
Podujatie pod záštitou veľvyslanca SR v ČR Ing. Petra Brňa
a veľvyslanca Rakúskej republiky v ČR Dr. Ferdinanda
Trauttmansdorffa pripravili Památnik národního písemníctví
v Prahe, Slovenský inštitút v Prahe a Literárne informačné
centrum. Malú slávnosť otvoril riaditeľ PNP Zdeněk
Freisleben, ktorý vyzdvihol osobnosť Ladislava Mňačka a jeho
vzťah k Prahe. Ocenil aj spoluprácu Slovenského inštitútu
v Prahe a LIC pri príprave tohto významného podujatia.
Veľvyslanec Peter Brňa zdôraznil Mňačkovu rolu pri rozvoji
československej spoločnosti, veľvyslanec Rakúska
sa v obsiahlom expozé podrobne venoval jeho rakúskej
emigrácii. Alexander Halvoník vyzdvihol osobnosť L. Mňačka
ako predstaviteľa svetovej literatúry v súvislosti s prekladmi
jeho diel do všetkých európskych a mnohých neeurópskych
jazykov, ako aj jeho miesto pri demokratizácii a obnove
spoločenského života v Československu v 2. polovici
20. storočia. Umeleckú, politickú a spoločenskú činnosť
spisovateľa podrobne zhodnotil autor jeho faktografickej
biografie Taký bol Ladislav Mňačko Jozef Leikert. V programe
vystúpil aj predstaviteľ hlavnej úlohy vo filme Smrť sa volá
Engelchen Jan Káčer. Na záver programu bola oficiálne
otvorená pamätná izba Ladislava Mňačka, vytvorená
z mobiliáru, knižnice a osobných predmetov z jeho pražského
bytu.