Odišiel Pavol Števček, osobnosť slovenského literárneho života

V posledný februárový deň (28. 2. 2003) náhle dotĺklo choré srdce Pavla Števčeka, literárneho vedca a kritika, osobnosti slovenského kultúrneho i spoločenského života, politika i polemika, ktorý vtlačil nezmazateľnú pečať slovenskému životu v uplynulom polstoročí.          

Pavol Števček (nar. 1932 vo Vavrišove) vstúpil do povedomia slovenskej kultúrnej verejnosti ako redaktor a šéfredaktor Kultúrneho života (1955 - 1964). Práve jeho angažovanosť v kultúrnych a spoločenských procesoch na Slovensku v 60. rokoch, jeho literárnokritické články, recenzie a úvahy na kultúrnospoločenské témy, ale najmä početné kritické úvahy v dennej tlači mali veľký spoločenský ohlas a pomáhali vytvárať kritickú a tvorivú atmosféru v slovenskej kultúre a celej slovenskej spoločnosti. A svojimi publicistickými článkami a esejami v Kultúrnom živote sa zaradil k výrazným osobnostiam slovenskej žurnalistiky. Za aktívnu účasť na demokratizačnom procese v 60. rokoch a nekompromisné odsúdenie okupácie Československa armádami Varšavskej zmluvy bol v 70. a 80. rokoch politicky diskriminovaný a vyradený z verejného života.
           Pavol Števček vytvoril aj rozsiahle literárnokritické a literárnohistorické dielo. Je spoluautorom Dejín slovenskej literatúry po roku 1945, autor kníh Nová slovenská literatúra, Návrat k literatúre, Dotyky slova. Kniha literárnych kritík Modifikácie bola v roku 1971 zošrotovaná. Syntetický pohľad na povojnovú literatúru vytvoril v knihe Súčasná slovenská literatúra, ktorá vyšla aj v anglickej, francúzskej, španielskej a ruskej verzii. Kniha Kritické miniatúry završuje jeho literárnokritický pohľad na modernú slovenskú literatúru.

 

Anton Baláž