V Poľskom inštitúte v Bratislave sa 15. febru­ára uskutočnil prvý diskusný večer z cyklu Polslovo, ktorého iniciátorom aj moderáto­rom je grafik Dušan Junek. Ako prvého hos­ťa si pozval básnika, rozprávkara, prozaika, prekladateľa a textára Daniela Heviera, kto­rý sa tentoraz predstavil aj ako šansoniér. Vo vlastnom zhudobnení zaspieval básne poľ­ských autorov, pričom sa sám sprevádzal na klavíri. Dušan Junek je autorom plagátu na tento večer. Prekvapením večera bolo zverej­nenie sponzora podujatia, ktorým je spoloč­nosť OLO (Odvoz a likvidácia odpadu) a me­dzi poslucháčmi sedel aj obchodný a marke­tingový riaditeľ spoločnosti Pavel Vitek.