Výsledkom bádania a  tvorivej spolupráce historika Tomáša Januru a historika umenia i archeológa Michala Čajku je publikácia Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici (Liptovská galéria P. M. Bohúňa 2011). Autori v nej vzdali hold architektonickému dedičstvu predkov.

S  historickým a  stavebným vývojom kaštieľov a kúrií na Orave čitateľa podrobnejšie zoznámi úvodná štúdia. Tá okrem iného potvrdila, že v  tomto regióne dominovali medzi šľachtou kúrie, ktorých vzhľad i použitý materiál odrážal možnosti staviteľa. Ich vývoj štúdia sleduje detailnejšie v rozpätí od 16. do 19. storočia. Nosnou časťou publikácie je prehľad kaštieľov a  kúrií v  Dolnom Kubíne, Hornej Lehote, Istebnom, Jasenovej, Leštinách, Nižnej, Oravskej Porube, Párnici, Rabčiciach, Tvrdošíne, Veličnej i  Vyšnom Kubíne so základnou charakteristikou objektov. Zaznamenáva ich vývoj, prestavby, fotografie, dobové mapy, pôdorysy či zmeny majiteľov. V  70.  rokoch 19.  storočia sa uskutočnilo mapové zameranie celej stolice. Na základe týchto podkladov a  protokolov parciel sa realizoval terénny výskum. Vzhľadom na skutočnosť, že väčšina oravských šľachtických sídel nie je zahrnutá v Ústrednom zozname pamiatok, apelovali autori na obce, dedičov či nových majiteľov stavieb, aby venovali pozornosť pamiatkam, keďže mnohé objekty menia svoju tvár takmer bez povšimnutia okolia a nenávratne sa strácajú. Ďalší výskum by sa mal zamerať na kaštiele a kúrie na poľskej strane bývalej Oravskej stolice.

V tejto reprezentačnej publikácii treba oceniť bohatý pomocný aparát a prílohy, ako aj zachovanie jednotnej štruktúry s  predošlou prácou Tomáša Januru, ktorá mapovala šľachtické sídla v Liptovskej stolici.