Osamelý bežec po Hermových stopách (Od otvorenej básne k hermetizmu?)

Hermovská chôdza Ivana Štrpku nie je zbierkou básní, je to veľkolepé súvislé básnické dielo.

Osemnásta básnická kniha osamelého bežca Ivana Štrpku sa medzi zbierkami edície Mušľa vydavateľstva Modrý Peter (založenej pred 30 rokmi a zameranej na pôvodnú slovenskú poéziu) i tými ostatnými, ktoré u nás najnovšie vyšli, vyníma na prvý pohľad svojím formátom, rozsahom, výtvarnou stránkou i celkovou koncepciou, ktorá akoby sa vzpierala žánrovému určeniu. Nejde o zbierku básní, ale o veľkolepé súvislé básnické dielo. Označiť ho termínom pásmo by však bolo veľmi diskutabilné a skôr zavádzajúce. Na rozdiel od pásma, založeného na voľnom, asociatívnom radení motívov, má totiž Hermovská chôdza aj pri zdanlivej námetovej a obraznej rôznorodosti a rozplývavosti pomerne vyhranenú a súdržnú tematickú osnovu a kompozičnú logiku, na základe ktorej je vybudovaná. Táto básnická skladba (zostaňme zatiaľ pri tomto pracovnom označení) je prakticky neporovnateľná s čímkoľvek zo súčasnej domácej poézie i z toho, čo I. Štrpka vytvoril predtým.

Sám autor svoje dielo (napríklad aj v rámci jeho prezentácie na tohtoročnom Bratislavskom knižnom festivale) charakterizoval ako „báseň pozostávajúcu z 390 slovných sekvencií a rovnakého počtu páuz“. Upozornil teda na osobitnú úlohu a dôležitosť páuz, ktoré nie sú len prázdnymi plochami medzi časťami textu – medzerami oddeľujúcimi od seba jednotlivé odseky („strofy“), ale plnohodnotnými stavebnými prvkami skladby, ktoré sa podieľajú na utváraní jej zmyslu. (Pripomeňme len, že implicitným naznačením ticha sa skladba začína a jeho explicitným pomenovaním sa končí: „Toto ticho nie je pre uši.“) Narážame tak na problém vymedzenia prázdnoty najprv na úrovni kompozičného členenia básne: jednotlivé sekvencie majú rôzny rozsah (od 1 až do 32 veršov), ako je to však s pauzami – koľko by mali trvať tie? S medzerami a prázdnymi miestami však nemáme do činenia iba na úrovni kompozície skladby, ale aj v rovine jej témy – veľavravne o tom svedčia verše ako povedzme tieto: „Celok naplňuje to, čo ho môže obsiahnuť. Medzery, diery, / tiene tieňov. Trhliny. Škáry medzi kamennými blokmi.“ Leitmotívom knihy je prázdnota vo svojich rôznych podobách a významoch.

 

Hermetický kľúč k básni

Kľúčom k pochopeniu týchto významov je zrejme názov knihy odkazujúci na jednu z najdôležitejších postáv olympského panteónu a gréckej mytológie vôbec, ktorou je „Hermes, ľahkonohý sprievodca, posol bohov, nenápadný / patrón zlodejov“, ale aj na hermetickú tradíciu a hermetické myslenie (odvodzované od Herma Trismegista). Potvrdzujú to napríklad aj verše „Odtlačok na dne / smaragdovej dosky“ – Smaragdová doska či tabuľa sa považuje za jeden zo základných textov hermetizmu. Umberto Eco v tejto súvislosti konštatuje: „Hermés je vrtkavý a ambiguitný, je otcom všetkých umení, ale aj bohom zlodejov. V Hermovom mýte nachádzame negáciu princípu identity“ a „kauzálne reťazce, ktoré sa na seba navíjajú v špirálach: ‚potom‘ predchádza ‚predtým‘, boh nepozná nijaké priestorové medze a môže byť v tom istom čase v rôznych podobách na rôznych miestach.“ „Hermetické myslenie tvrdí, že čím je náš jazyk neurčitejší a mnohoznačnejší a čím viac používa symboly a metafory, tým je vhodnejší na pomenovanie Jednoty, v ktorej dochádza k prekrývaniu protikladov.“ To však vedie k nekonečnej interpretácii, nezastaviteľnému prúdu a prešmykovaniu významov a pokusom o hľadanie toho posledného. Každý predmet ukrýva tajomstvo, ktoré, keď je odhalené, poukazuje na ďalšie tajomstvo „v stálom pohybe smerom k poslednému tajomstvu. Nijaké posledné tajomstvo však neexistuje. Posledným tajomstvom hermetického zasvätenia je, že všetko je tajné. Hermetické tajomstvo teda musí byť prázdne.“ (Interpretácia a nadinterpretácia. Bratislava: Archa, 1995)

V tomto zmysle by sme „hermovskú chôdzu“ mohli chápať ako samotné „štrpkovské básnenie“  (významotvorný pohyb nastávajúci pri spôsobe autorovho písania), zvlášť, keď sa hneď na začiatku básne chôdza stotožňuje s písaním: „Chôdza / sa píše sama zo seba. Hermovská / chôdza sa ľahko nesie každým krokom.“ V Štrpkovom básnickom svete sa tak naozaj zľahka prekrývajú protiklady a dejú protirečivé veci: „Vlak plný prázdnych okien sviští v oboch / protismeroch súčasne. V tom neskutočnom / pohybe sa rozvíja a deje to presne skutočné.“ „V tejto chvíli sme aj nie sme takmer skutoční.“

 

Kontinuita tvorby v motíve prázdnoty

V skladbe nachádzame rôzne spôsoby, formy a úrovne tematizovania a zvýznamňovania prázdnoty. Od tých celkom priamočiarych („Všetko je ako vymetené. Veštiarne nič neveštia. Štadióny / sú plné ticha. Chrámy zaplavené nikým. Kaviarne s ľuďmi / miznú priamo pred našimi očami.“) cez jej rozmanito variované nepriame a zložitejšie formy – paradoxne zachytená a predvádzaná neprítomnosť, prázdnota ako „nákaza“ – až po celkové ponímanie sveta/reality ako prázdnoty. Podstatná je aj prázdnota ako prvok diskontinuity, prerušenia celku, zvláštnym prípadom sú prázdne miesta uprostred samotnej prázdnoty: „Medzery medzi medzerami. Intervaly. Škáry. Trhliny v tých istých tvárach.“ čo pôsobí ako „prázdnota na druhú“. Prázdnota medzery – trhliny je však v štrpkovskej „hermetickej“ logike predpokladom našej schopnosti vnímať svet: „A videnie je trhlina, ktorou vidíme to, / čo vidíme a prežívame priamo (bez myšlienky) ako to, / čo samo vystupuje (pred nami). [...] / Prechod od zdanlivého k neviditeľnému. A k reálnemu.

V poézii I. Štrpku to pritom nie sú nové, neznáme motívy. Naopak, zjednodušene povedané, v tejto knihe takmer ani niet tematických a obrazných prvkov, s ktorými by sme sa neboli stretli už v jeho predchádzajúcej tvorbe (púšť, piesok, tieň, stupaj, krv, tvár, vlaky, topánka a i.), a predsa v nej zároveň nie je nič, v čom by sa zásadne neodlišovala od tých ostatných. Jedným z osnovných motívov tejto skladby, tak ako aj vo viacerých predošlých zbierkach autora, je púšť  – tu sa však už objavuje „teória púšte“: „A náznak náznaku na pokraji púšte. / Čo zachytáva teória púšte. Holý papier. / V skúsenosti púšte sa (sama) púšť (pomedzi prsty) / vytrvalo stráca. A v púšti mizne / púštna skúsenosť.“; „V teórii púšte sa púšť stráca. / A v púšti teória púšte vysychá.“ Básnik vníma s odstupom svoje dovtedajšie dielo; je to vlastne prejav konceptualizácie vlastných tvorivých postupov – vlastnej poézie. Nejde len o to, že známe, konštantné prvky svojej tvorby posúva do inej výrazovej polohy, o stupeň či, povedzme, o jednu úroveň vyššie po pomyselnej hermovskej špirále, nejde tu o variantnosť, ale o principiálnu inakosť vypovedania. O komplexnejšiu, „všeobsiahlejšiu“ i prenikavejšiu výpoveď o skutočnosti – o svete i o sebe.

 

Dianie. Básnik napreduje

Snahou poézie od jej vzniku bolo nielen zbásňovať udalosti (rozprávať príbehy), ale aj (znovu)pomenúvať veci – vystihovať ich podstatu v básnickom jazyku. Toto úsilie badať aj v Hermovskej chôdzi – azda viac ako v ktorejkoľvek inej Štrpkovej zbierke. Niektoré verše svojou výpovednou modalitou pripomínajú priam definície: „Reč je to, čo sa deje (samo) v sebe / a ukazuje sa (nám z nás) pred nami. / (To), čo sa odohráva. (Postupuje) vlastnými krokmi, rukami aj nohami.“ Neznamená to však prísnu vecnosť a pojmovú konkrétnosť, ktorá by viedla ku gnómickým výrokom a k odťažitej úvahovej lyrike. Pre celú skladbu je príznačná práveže sugescia dejovosti, priebehovosti, procesuálnosti, v každom odseku sa niečo výrazne deje, aj keď zväčša nie práve epicky, navonok, ale skôr latentne („Krvavosť planie“; „Pochybnosť trvá“). Nápadné je pritom hromadenie strohých, úsečných holých viet – prisudzovacích skladov: „Obraz je prázdny. Krok sa odráža. Odraz sa plní.“; „Krik stojí, dych sa tají, tetiva mizne, jas / sa napína.“ V mnohých prípadoch je zdôraznené samotné dianie: „Cestovanie sa deje samo. Slová / sa nemo dejú v cudzej hlave.“; „Papier / je rozmočený. Deje sa“, „Západ sa deje“, „Miznutie sa deje“, „Zmysel sa deje“, „Deješ sa“. Kniha takto sugeruje predstavu nestáleho, miznúceho, unikajúceho, strácajúceho sa sveta – sveta/skutočnosti ako paradoxnej „dejúcej sa prázdnoty“.

Pokusy o žánrové vymedzenie, ako už bolo naznačené, by boli pravdepodobne márnym a zbytočným úsilím – na tom predsa nezáleží. Čo do výpovednej hodnoty a závažnosti je táto kniha obrazom sveta, výpoveďou o dobovej realite, zaiste i lyrickou autobiografiou, ako aj eposom či jeho ekvivalentom –  „všetkým“. A do toho všetkého je v medzitextových odkazoch a narážkach, ktoré dokážu identifikovať tí „podkutejší“, výberovo zahrnuté i dedičstvo svetového básnictva a kultúry.

Malo by byť azda prekvapujúce či priam paradoxné, že autor, ktorý sa manifestačne i tvorivo, vlastnou poéziou od 60. rokov v slovenskej literatúre etabloval koncepciou „otvorenej básne“, sa po šiestich desaťročiach napokon dopracuje k hermetizmu (a stáva sa nebodaj vyznávačom Herma)? Možno na prvý pohľad, v skutočnosti by sme v tom však mohli vidieť práveže priam zákonitú logiku. Je to skôr svedectvo o tom, že básnik je po celý čas v pohybe a napreduje, že „ľahkonohou hermovskou chôdzou“ prešiel – či prebehol? poriadny kus cesty.

 

Zoltán Rédey (1968)

V rokoch 1994 – 2020 pôsobil v Ústave literárnej a umeleckej komunikácie na Univezite Konštantína Filozofa v Nitre ako vedecký pracovník a vysokoškolský pedagóg. Od roku 2022 pracuje v Univerzitnej knižnici v Bratislave. Venuje sa teórii literatúry, interpretácii literárneho, predovšetkým básnického diela a súčasnej, resp. ponovembrovej slovenskej poézii a próze.

 

Foto: Lucia Gardin / LIC

 

 

  • Osamelý bežec po Hermových stopách (Od otvorenej básne k hermetizmu?) - 0