Literárny vedec, chorvatista a pracovník Ústa­vu svetovej literatúry SAV Ján Jankovič (1943) oslavuje tento rok okrúhle životné jubileum. Pri tej príležitosti zorganizoval Chorvátsky klub slovensko­chorvátskeho priateľstva v spolupráci so Spoločnosťou Ferdinanda Mar­tinenga v Bratislave a Chorvátskym kultúrnym zväzom na Slovensku stretnutie s jubilantom 16. mája v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave, spojené s prezentáciou jeho dvojzväzkového diela Legenda o grófovi Zrínskom. Na slávnostnej udalosti sa zúčast­nilo množstvo významných hostí, medzi nimi aj veľvyslanci Chorvátska a Srbska. Vedeckú prácu Jána Jankoviča a jeho pozoruhodnú pub­likáciu o grófovi Zrínskom predstavili Alica Kulihová z Filozofickej fakulty UK a Peter Žeňuch, riaditeľ Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV. Jeho záslužnú prácu ocenili aj Mladen Heruc, predseda Chorvátskeho klubu slovensko­chorvátskeho priateľstva, a Peter Kurhajec zo Spoločnosti Ferdinan­da Martinenga, ktorí mu odovzdali ocenenia za kultúrno­literárnu spoluprácu Slovenska a Chorvátska a za celoživotnú prácu v duchu humanity. Súčasťou prezentácie bol Koncert priateľstva pri príle­žitosti 20. výročia uznania Slo­venskej a Chorvátskej republiky a vstupu Chorvátska do EÚ.