Ottovo nakladateľstvo na Slovensku

V bratislavskom Zichyho paláci predstavilo (26. januára) Ottovo nakladateľstvo nielen novinky svojej knižnej produkcie, ale oficiálne uviedlo aj svoje slovenské dcérske vydavateľstvo. Teda pod spoločným označením Ottovo nakladateľstvo s domicilom Bratislava vyšli tituly Ottova všeobecná encyklopédia v dvoch zväzkoch, Veľký atlas húb, Príručka slovenského pravopisu pre školy a prax, Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník, Angličtina nielen pre samoukovRozprávky Deduška Večerníčka. Doterajšie pôsobenie vydavateľstva stručne zhodnotila Magadaléna BOROVCOVÁ, o novinkách porozprávali ich autori. Ladislav HAGARA ocenil úzku spoluprácu so svojimi slovenskými, ale aj českými kolegami-mykológmi, bez ktorých by také obsiahle dielo, ako Veľký atlas húb, vzniklo len ťažko. Jazykovedec Ivor RIPKA, zostavovateľ Príručky slovenského pravopisu pre školy a prax, objasnil základné rozdiely medzi touto jazykovou príručkou a akademickými Pravidlami slovenského pravopisu. Predovšetkým spočívajú v jej zameraní na praktické použitie, kým Pravidlá plnia predovšetkým kodifikačnú funkciu. Preto Príručka obsahuje aj príklady použitia slova v gramatickom tvare, prepis geografických názvov, cudzích mien atď. Zástupkyňa autorského kolektívu Nemecko-slovenského a slovensko-nemeckého slovníka Emília PÉCHYOVÁ upozornila, že autorky mali nielen pri jeho zostavovaní, ale aj pri najnovších úpravách rešpektujúcich zmeny v nemeckej gramatike vždy na zreteli používateľa. Jednotlivé heslá vytvárali tak, aby prekladateľom, študentom a všetkým, ktorí budú s ich slovníkom pracovať, prácu uľahčili, a nie skomplikovali. Za najväčšiu výhodu jazykovej učebnice Angličtina nielen pre samoukov pokladá vedúca jej autorského tímu Eva TANDLICHOVÁ, že jej autorky majú dlhoročnú prax s vyučovaním angličtiny. Dobre vedia, že pri výučbe cudzieho jazyka je veľmi dôležitý dialóg, aby sa frekventant naučil zároveň počúvať aj hovoriť. Táto učebnica predstavuje partnera na dialóg pre tých, ktorí sa rozhodli osvojiť si aspoň základy angličtiny samostatne, a veľmi dobrú pomôcku pre tých, ktorí sa o to pokúšajú s učiteľom. Jozef Pavlovič priblížil celkom nerozprávkové pozadie vydavateľskej politiky kníh pre deti, hoci aj Druhej knižky Deduška Večerníčka.

–báb–