Otvorené okná poézie Laca Novomeského

Pod názvom Otvorené okná sa 28. septembra 2004 uskutočnila na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave konferencia k storočnici Laca Novomeského. Jedným zo spoluorganizátorov konferencie bolo aj Literárne informačné centrum.

Hlavnými organizátormi konferencie k stému výročiu narodenia tohto významného slovenského básnika (výročie je zaradené aj do kalendára UNESCO) bol Klub nezávislých spisovateľov a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FFUK. Práve člen tejto katedry, básnik a literárny vedec prof. PhDr. Ján Zambor, CSc., bol aj hlavným moderátorom celodenného podujatia, ktoré malo výsostne odborný charakter a odzneli na ňom zaujímavých a podnetné príspevky, rozširujúce či doplňujúce pohľad na osud Laca Novomeského - najmä ako básnika, ale aj ako politika a človeka, ktorého osud kruto poznačili stalinské represálie na začiatku 50. rokov 20. storočia.

Ján Zambor v úvodnom slove zdôraznil, že návrat k Novomeskému nie je len výrazom našej povinnej úcty k dielu významného predstaviteľa medzivojnovej avantgardy, ale rovnako aj "manifestáciou našej kultúrnosti". Na seminári sa zúčastnilo aj množstvo poslucháčov filozofickej fakulty, a ako uviedla PhDr. Andrea Bokníková, zástupkyňa vedúcej Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy, poslucháči tejto katedry prejavujú živý záujem o Novomeského dielo a jeho poézia je predmetom početných seminárnych, ročníkových a diplomových prác.

Na konferencii odzneli nasledovné príspevky:

Ján Zambor: Poézia ako ústretové slovo (O poetike Novomeského Nedele a Romboidu, o zbierke Stamodtiaľ a iné a o cykle Dom, kde žijem)

Alejandro Hermida (Španielsko): Novomeský a Hamlet

Štefan Drug: NovomeskýSmrek

Pavol Winczer: Mýtus a sakrálnosť v Novomeského Vile Tereze

John Minehane (Írsko): Novomeský a minulosť: Do mesta 30 min.

Anna Valcerová: Syntéza tradičného a avantgardného v poézii Laca Novomeského

Ján Gavura: Hodnoty premenlivé a nemenné

Ján Sabol: Vzťah výrazu a významu v poézii Laca Novomeského

Mária Kusá: K niektorým problémom prekladov Laca Novomeského

Timotej Kubiš: Novomeský a Pasternak

Vladimír Štefko: Novomeský a divadlo (písomne)

Ivan Kamenec: Ladislav Novomeský: História v politike, politika v histórii

Vladimír Bakoš: Dilema kultúrnej orientácie: Východ - Západ očami Novomeského.

Príspevky z konferencie budú publikované aj knižne - ako súčasť zborníka k Novomeského storočnici, ktoré ešte v tomto roku vydá Literárne informačné centrum.