Otvorené okná poézie Laca Novomeského

Pod názvom Otvorené okná sa 28. septembra 2004 uskutočnila na Filozofickej fakulte UK konferencia k storočnici Laca Novomeského. Jedným zo spoluorganizátorov konferencie bolo aj Literárne informačné centrum.

Hlavnými organizátormi konferencie k storočnici tohto významného slovenského básnika (jeho výročie je zaradené aj do kalendára UNESCO) bol Klub nezávislých spisovateľov a Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FFUK. Práve člen tejto katedry, básnik a literárny vedec Prof. PhDr. Ján Zambor, CSc. bol aj hlavným moderátorom tohto celodenného podujatia, ktoré malo výsostne odborný charakter a zaznel na ňom rad zaujímavých a podnetných príspevkov, ktoré rozširujú či dopĺňajú pohľad na Laca Novomeského – najmä ako básnika, ale aj politika a človeka, ktorého osud kruto poznačili stalinské represálie na začiatku 50. rokov 20. storočia.

Ján Zambor vo svojom úvodnom slove zdôraznil, že návrat k Novomeskému nie je len výrazom našej povinnej úcty k dielu tohto moderného slovenského básnika, významného predstaviteľa medzivojnovej avantgardy, ale aj “manifestáciou našej kultúrnosti”. Na seminári sa zúčastnilo tiež množstvo študentov Filozofickej fakulty UK, a ako uviedla PhDr. Andrea Bokníková, zástupkyňa vedúcej katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy, poslucháči tejto katedry prejavujú živý záujem o Novomeského dielo. Jeho poézia je predmetom početných seminárnych, ročníkových a diplomových prác.

Na konferencii odzneli príspevky Jána Zambora Poézia ako ústretové slovo (O poetike Novomeského Nedele a Romboidu, o zbierke Stamodtiaľ a iné a o cykle Dom, kde žijem), Alejandra Hermidu (Španielsko) Novomeský a Hamlet, Štefana Druga Novomeský a Smrek, Pavla Winczera Mýtus a sakrálnosť v Novomeského Vile Tereze, Johna Minehana (Írsko) Novomeský a minulosť: Do mesta 30 min., Anny Valcerovej Syntéza tradičného a avantgardného v poézii Laca Novomeského, Jána Gavuru Hodnoty premenlivé a nemenné, Jána Sabola Vzťah výrazu a významu v poézii Laca Novomeského, Márie Kusej K niektorým problémom prekladov Laca Novomeského, Timoteja Kubiša Novomeský a Pasternak, Vladimíra Štefka Novomeský a divadlo, Ivana Kamenca Ladislav Novomeský: História v politike, politika v histórii a Vladimíra Bakoša Dilema kultúrnej orientácie: Východ – Západ očami Novomeského.

Príspevky z konferencie budú publikované v zborníku k Novomeského storočnici, ktoré ešte v tomto roku vydá Literárne informačné centrum.

–ab–