Petržalský sviatok literatúry

Už šestnásty raz sa stretli (8. júna) mladí začínajúci autori v Zrkadlovom háji na Petržalských súzvukoch Ferka Urbánka 2005. Iniciátorom a organizátorom tohto užitočného podujatia je Miestna knižnica v Petržalke. Dnes už tradičné podujatie dávno prekročilo rámec základných škôl v tejto mestskej časti Bratislavy a dostalo sa aj do povedomia stredných škôl. Našlo ohlas v celom meste i mimo neho. Do Petržalských súzvukov sa nedávno zapojili aj dospelí, a tak sa s myšlienkou – povzbudiť záujem žiakov ZŠ o literárnu tvorbu a cieľavedome využiť  ich voľný čas – úspešne rozvinula aj tvorivá súťaž a vďaka nej sa dostala do povedomia verejnosti aj Miestna knižnica v Petržalke.

Do tohtoročnej súťaže sa zapojilo 164 súťažiacich, za 16 ročníkov ich bolo dovedna úctyhodných 2 610. Tento záujem o literárnu tvorbu prekvapil aj organizátorov, ako to povedal riaditeľ knižnice Jozef Pavelka v príhovore: „Nepredpokladal som taký vysoký počet súťažiacich, iba ak v tých najfantazijnejších predstavách.“ Mnohí súťažiaci ďalej pokračujú v tvorbe aj po skončení súťaže, ich príspevky sa objavujú v rôznych literárnych súťažiacich na  celom Slovensku. 

Na 16. ročníku Petržalských súzvukov Ferka Urbánka odborná porota rozdeľovala po tri ceny a čestné uznanie v piatich vekových kategóriách (nie všetky však udelila) v tvorbe prózy, poézie, dramatických textov a publicisticky. Celkove porota udelila 37 cien. Víťazi dostali okrem diplomu aj vecné ceny od sponzorov. Spomeňme aspoň tých, čo sa umiestnili na prvých miestach:

I. veková kategória: A. Pacher za prózu Nový kocúr v čižmách a Š. Tomčík za Básničky.

II. veková kategória: T. Belan za prózu Ako sa robí  moderné umenie a za poéziu P. Kubincová Keď večer hľadím  z okna.

III. veková kategória: M. Kasarda za prózu Westernový príbeh a za poéziu M. Chudík Poézia.

IV. veková kategória: T. Klesniak za prózu Zrnko piesku a za poéziu E. Senková Ako odpútaný Prometeus.

V. veková kategória: E. Petrušková za prózu Trináste dvere a za poéziu S. Miklošovičová za cyklus básní Na rozhraní, za publicistiku porota udelila len osobitnú cenu D. Gregerovej za Produkt našich vysokých škôl.

Lýdia Čelková

Ak sa chcete zoznámiť s tvorbou víťazov vlaňajšieho ročníka Petržalských súzvuky Ferka Urbánka, pošlite nám do redakcie kupón Miestnej knižnice Petržalka do 6. júla, ktorá vyžrebovanému čitateľovi venuje zborník Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2004.