Plaketa LIC slovakistovi Jurijovi Bogdanovovi

Riaditeľ Literárneho informačného centra Viktor Timura odovzdal 18. júna plaketu LIC ruskému literárnemu vedcovi a známemu slovakistovi Jurijovi Bogdanovovi. Ocenil tak v mene inštitúcie, ktorá sa koncepčne zaoberá propagáciou a šírením našej literatúry v zahraničí prínos J. Bogdanova k poznávaniu a propagovaniu slovenskej literatúry v Rusku.
           Jurij Bogdanov je dlhoročným vedeckým pracovníkom Inštitútu slavistiky Akadémie vied Ruska v Moskve a už viac ako štyri desaťročia sa venuje výskumu dejín slovenskej literatúry a literárnej kritiky po roku 1918. Je autorom odborných štúdii o tvorbe M. Kukučína a B.S. Timravy a spoluautorom dejín slovenskej literatúry v ruštine (1970). Za neúnavnú propagáciu slovenskej literatúry a preklady diel J. Jesenského a M. Figuli do ruštiny dostal J. Bogdanov (spolu so svojou manželkou Irinou, slovakistkou a prekladateľkou J. Kráľa, L. Novomeského a J.C. Hronského) v roku 1978 Hviezdoslavovu cenu.
           Aj v zmenených spoločenských a kultúrnych pomeroch po rozpade Sovietskeho zväzu pokračuje J. Bogdanov neúnavne vo výskume slovenskej literatúry 20. storočia a najnovším výsledkom tejto práce sú tri štúdie o slovenskej literatúre v rokoch 1890 až 1945, ktoré vyšli v roku 2001 v III. diele Dejín literatúry západných a južných Slovanov (vydala AV Ruska v Moskve).
           V rámci dohody SAV a Ruskej akadémie vied prišiel J. Bogdanov v júni na štúdijný pobyt do Bratislavy. V jeho rámci navštívil aj LIC a na priateľskom stretnutí s odbornými pracovníkmi LIC a redakciou Knižnej revue nás informoval o zmenách, ktoré sa uskutočnili v ruskom kultúrnom a vedeckom živote po roku 1990 a ako sa tieto zmeny prejavili v Inštitúte slavistiky a balkanistiky, ťažiskom ktorého zostalo štúdium histórie, kultúry a jazyka západných a južných Slovanov a ich väzby na ruskú kultúru. Hovorili sme aj o "osude" idey slovanstva v dnešnom, amerikanizovanom Rusku, ako aj o situácii na ruskom knižnom trhu. (O týchto, aj ďalších témach z dnešného kultúrneho a vedeckého života v Rusku prinesie Knižná revue č. s J. Bogdanovom osobitný rozhovor.) 

AB