Platný hlas v národnej kultúre
Tvorba / Revue pre literatúru a kultúru / Šéfredaktor Július Vanovič
 
odpovedá Július Vanovič
Aká je genéza vášho časopisu?
Tvorba začala vychádzať ako mesačník v r. 1940. Vydával ju spolok Tranoscius v Liptovskom Mikuláši. Založil ju a koncepciu určil E. B. Lukáč. Redigovali ju E. B. Lukáč (1940 – 1944), A. Mráz (1945), A. Kostolný (1946), E. B. Lukáč (1946 – 1950). Tvorba nadväzovala na myšlienky kresťanského humanizmu a pacifizmu, vystupovala proti fašizmu a nacionalistickej ľudáckej politike. Publikoval tu celý rad výrazných básnických individualít. Časopis poskytoval priestor najmä strednej a mladšej generácii (Š. Krčméry, J. Jesenský, Š. Žáry, J. Lenko, R. Fabry, J. Rak, P. Horov, J. Kostra). Lukáč kládol dôraz na preklady zo svetovej literatúry, svoje štúdie tu publikovali viacerí literárni kritici a historici (M. Pišút, R. Brtáň, A. Matuška, M. Chorvát, J. Felix, D. Rapant a iní).
 
Mohli by ste predstaviť koncepciu a filozofiu časopisu? Ako sa líši od ostatných literárnych časopisov?
Časopis uverejňuje články, úvahy a eseje z literatúry, modernej súčasnej teológie a spoločenských vied, ktoré reflektujú kultúrne a spoločenské dianie a morálnu atmosféru doby. Kriticky sa vyjadruje ku starej, konvenčnej a neproduktívnej praxi a teórii, najmä v náboženskej, ale aj všeobecnejšej spoločenskej sfére. Vďaka tomu má Tvorba svoju špecifickú tvár a výrazne sa odlišuje od iných súčasných slovenských literárnych a kultúrnych časopisov. Tvorba dáva priestor domácim renomovaným aj začínajúcim autorom a aj autorom zo zahraničia. Dáva priestor pôvodnej próze, poézii aj  prekladovej tvorbe.
 
Čo by si potenciálny čitateľ z aktuálneho ročníka časopisu rozhodne mal prečítať?
V prvom čísle si pozornosť zaslúžia eseje venované „osmičkovým rokom“ i dokumentom doby (J. Lettrich, Š. Krčméry a i.). V druhom čísle nájde čitateľ jedinečnú esej a básne Petra Thabita Jonesa Spievanie v reťaziach: Majstrovstvo a poézia (ide o dramatika, básnika a literárneho vedca, ktorý pochádza z Walesu) a nové básne Niny Varon, Slovenky žijúcej v USA, uverejňujúcej poéziu v slovenčine aj v angličtine. Číslo prináša aj unikátne eseje Jana Záhradníčka, úryvok z francúzskeho románu o Kierkegaardovi a preklady z poézie Antonia Machada.
 
Čo môžeme očakávať v najbližších číslach časopisu?
Najbližšie dve čísla časopisu budú venované najmä 100. výročiu vzniku ČSR. V rámci Dokumentov doby čitateľ nájde texty o T. G. Masarykovi, ukážky z českej poézie, úvahy S. Št. Osuského a iné eseje viažuce sa predovšetkým k tomuto výročiu.