Takto charakterizuje Július Pašteka výber svojich štúdií z rokov 1953 – 1965, ktorý vyšiel knižne ako Nemecké siluety vlani vo vydavateľstve Petrus. Nadväzuje ním na Svet literatúry, literatúra sveta (Petrus 2005), ponúka ďalšie podobizne predstaviteľov nemecky písanej literatúry. Väčšina z nich pôvodne vyšla formou doslovu (okrem príspevku k F. Werfelovi, ktorý pre chybu redakcie zabudli zaradiť na koniec knihy, no podarilo sa ho vydať časopisecky). Reflexie nemeckej literatúry v  našom literárnovednom výskume neabsentujú (Goetheho Výberové príbuznosti, Kellerov Zelený Heinrich, Wassermannov Prípad Mauritius alebo Zweigove eseje), čím sú teda Paštekove štúdie výnimočné?

Každý text Júliusa Pašteku svedčí o  autorovom mimoriadnom rozhľade v  literárnom dianí a zmysle pre kontextové videnie. V jednotlivom dokáže obsiahnuť všeobecné: ak sa venuje takému diskutovanému dielu, akým je Utrpenie mladého Werthera, z  jeho úvah sa stane exkurz do vývinu žánrov. Ak švajčiarskeho spisovateľa Gottfrieda Kellera nazve veľkým realistom, jedným dychom jeho významnosť osvetlí na pozadí stagnácie nemeckej prózy 19. storočia a dobového spoločensko-politického vývoja. Ak Kafkove postavy charakterizuje samotou, nezabudne ju jasne vymedziť voči samote romantikov, pre ktorých bola útočiskom, nie utrpením. Biografickosť je integrálnou súčasťou jeho výkladu, a predsa ju jednostaj podáva v širšom kontexte, takmer výhradne v súvislosti s tvorbou vybraného autora – napríklad Werfelovu vieru v človeka s pozitívnou svetonázorovou jednoliatosťou postavy Gabriela Bagradiana v románe Štyridsať dní Musa Daghu či životnú úzkosť Franza Kafku s  pocitom bezvýchodiskovosti jeho (anti)hrdinov.

Štúdie Júliusa Pašteku majú čo povedať aj 50  rokov po ich napísaní. Germanistom možno nanovo pripomenú niektoré súvislosti a fakty, neodbornej verejnosti prinesú pohľad „do zákulisia“ diel svetovej literatúry. Čo pre nás však Paštekovi autori znamenajú umelecky? Povinne čítaných klasikov? Mŕtvu prózu? Ako je zárukou Goetheho kvality, inšpiratívnosti a  aktuálnosti jeho čitateľ Kafka, profesor Július Pašteka je zárukou toho, že autori a  diela jeho petrusovského výberu ešte stále žijú medzi nami…