Pocta Ladislavovi Kubínyimu

Dejiny našich miest a obcí zdobia mená osobností, ktoré sa v nich narodili, pôsobili alebo boli inak späté s ich hospodárskym, náboženským alebo kultúrnym vývojom. Do zoznamu osobností mesta Galanta rozhodne patrí meno Ladislava Kubínyiho (? – 1598), ktorého náhrobná doska (tumba) je umiestnená v interiéri r. k. kostola sv. Štefana kráľa.

Základné informácie o ňom boli známe: bol manželom prvorodenej dcéry podžupana bratislavskej župy Františka Esterházyho – Magdalény (1567 – 1617) a zastával funkcie vo vysokých úradoch vtedajšej habsburskej monarchie. No jeho život a dielo podrobnejšie odkryl až výskum Anny Jónásovej, ktorá zaujímavé fakty a verejnosti neznáme súvislosti z jeho života a dotyky s dejinami Galanty odkryla na podujatí POCTA Ladislavovi Kubínyimu. Podujatie, na príprave ktorého sa podieľali OZ Galanta literárna, OZ Neogotický kaštieľ, Vlastivedné múzeum a Galantská knižnica, sa konalo pri príležitosti jeho 420. výročia úmrtia v Galante 21. júna.

Značný počet Galanťanov, ale aj hostí – odborníkov mimo Galanty (medzi ktorými nechýbal reštaurátor náhrobnej dosky František Šmigrovský), si pamiatku tohto humanisticky vzdelaného rodáka z Madočian na Liptove uctili v r. k. kostole pietnym obradom pri jeho tumbe. Ľudmila Horváthová v slovenskom jazyku a Barnabás Balla v maďarskom jazyku prečítali preklad pôvodného latinského textu, ktorý bol vytesaný po obvode mramorovej náhrobnej dosky a katafalku. Jónásová oboznámila prítomných s históriou tumby tak, ako ju v roku 1859 vyskúmal a v roku 1870 opísal biskup Arnold Ipolyi. Popísala cestu tumby z hrobu Ladislava Kubínyiho, ktorý bol pôvodne v starom kostolíku na Pap dombe do kostola sv. Štefana. Po zbúraní starého kostola totiž do novopostaveného kostola na prelome 18. a 19. storočia preniesli okrem omšového náčinia a nábytku aj náhrobnú platňu s reliéfom celofigurálnej podoby Ladislava Kubínyiho. Jónásová navrhla, aby sa v priestore na Pap dombe osadila informačná tabuľa so základnou historickou informáciou o význame tejto galantskej lokality. Zástupcovia organizátorov na záver položili k tumbe Ladislava Kubínyiho pietny veniec a zapálili sviece. Túto časť uzavrela modlitba za jeho dušu.

Podujatie pokračovalo v priestoroch Vlastivedného múzea prednáškou o živote a diele tejto osobnosti. Jónásová predstavila jeho život, štúdium na univerzite v Padove, ako aj tri etapy jeho úradníckeho pôsobenia: v kráľovskej kancelárii, neskôr ako tajomníka Hornouhorského kapitanátu v Košiciach a napokon ako radcu Kráľovskej uhorskej komory v Bratislave. Priblížila jeho osobný a manželský život s príslušníčkou rodu Esterházy Magdalénou a predstavila jeho latinskú básnickú tvorbu na počesť kráľa Maximiliána, biskupa Listhia, kapitána Rübera, ako aj spoluautorstvo dvoch urbárov (Stupavy a Komárna) pre rod Pálffyovcov. Prednášku vhodne doplnila interaktívna prezentácia fotografií a príležitostný informačný životopisno - bibliografický leták, ktorý dvojjazyčne vydalo OZ Galanta literárna v spolupráci s Galantskou knižnicou. Podujatie sa uskutočnilo vďaka finančnej dotácii Mesta Galanta a TTSK v Trnave.

Dôstojná a vysoko odborná úroveň podujatia zaiste prispeje k obohateniu regionálnych dejín a osobnosť Ladislava Kubínyiho navždy zabuduje do historického vedomia staršej i mladej generácie obyvateľov mesta a celého regiónu.