Meno poetky, spisovateľky, dramatičky Márie Terézie Artnerovej (1772 – 1829), ktorá tvorila pod pseudonymom Theone, bolo až donedávna u nás neznáme. Písala po nemecky, ale narodila sa v Šintave a niektoré časti jej diela sú úzko späté so Slovenskom. Za svoju autorku ju považujú v Maďarsku i v Rakúsku. U nás sa literárnej tvorbe žien v predmatičnom období nevenovala cieľavedomá pozornosť, preto treba zvlášť oceniť trpezlivé bádateľské úsilie Anny Jónásovej, ktorej sa v rámci výskumu regionálnej histórie podarilo odkryť mnohé fakty a najmä väzby Artnerovej na Slovensko. Pri príležitosti 240. výročia narodenia poetky sprístupnil výsledky viacročného výskumu zborník Theone – Mária Terézia Artnerová (OZ Galanta literárna 2012). A. Jónásová v biografickej črte priblížila osud ženy-spisovateľky, načrtla aj prierez literárnej tvorby: od jej prvej básne venovanej otcovi, ktorú „anonym z Komjatíc“ uverejnil bez jej vedomia v Grazti (1792), cez ďalšie zbierky, najmä Poľné kvety z uhorských lúk, vysoko ocenenú vtedajšou kritikou (1795). V zborníku nájdeme o. i. aj štyri básne zo Slovenska v preklade M. Richtera a M. Žitného, obrazovú prílohu s ukážkami rukopisu i niektorých vydaní jej prác.