Poetická spomienka na Miroslava Válka k nedožitej osemdesiatke

Poetické pásmo z tvorby Miroslava Válka Videl som tancovať Jitterboogie odznelo 17. júla 2007, v deň nedožitého 80. výročia narodenia básnika, v bratislavskej čitárni Červený rak. Podujatie pripravilo Literárne informačné centrum a Mestská knižnica v Bratislave.

 


Poetické pásmo uviedla
autorka scenára Dana Podracká

Miroslav Válek

Autorkou scenára je poetka Dana Podracká. Večer uviedla spomienkovou rečou na básnika i osobným svedectvom, ako jeho poetický program vplýval na tvorbu ďalších básnikov aj z nasledujúcich generácií. Zvlášť spomenula predčasne zosnulého básnika Jozefa Urbana a „robinsonovské“ diskusie vo válkovskom duchu – prvú zbierku Malý zúrivý Robinson (1985) napísal Urban ako pendant k Válkovej zbierke Príťažlivosť a osobitne k básni Robinson. Dana Podracká citovala slová J. Urbana z tých čias: "Pre mňa je Miroslav Válek básnikom napätia." "Energia je v každom slove a v každej básni, a aj človek je iba formou energie," dodala poetka vo viere,  že tá energia vo Válkových básňach je prítomná aj v tejto chvíli. "Verme, že je prítomná aj v uvádzanom pásme..."

 


Pásmo interpretovali slovenskí herci
pôsobiaci v Prahe Martin Matejka
a Viera Kučerová

V hľadisku bol i básnik Ján Buzássy
s manželkou

Hostia programu: Ľubomír Feldek
a Miroslava Vallová, dcéra Miroslava Válka

Dana Podracká rozviedla ešte alúzie válkovskej robinsoniády: „Robinson Válek hľadá osamelého človeka vo vás – hľadá človeka uprostred kultúry, uprostred davu hľadá, komu by ponúkol slnečný lúč slova, verša, poslania. Robinson tak, ako to symbolizujú  básnické zbierky, hľadá Dotyky, Robinson hľadá Príťažlivosť, Robinson hľadá Nepokoj, Robinson hľadá Slovo pravé, celé a uzavreté do svojej energie ako do mušle. Robinson hľadá Milovanie v husej koži úžasu.“

V ďalších myšlienkach sa vrátila k Válkovi, ešte dvadsaťročnému, keď ako študent obchodnej akadémie na stretnutí študentov a profesorov prečítal prózu (predtým sa prezentoval v katolíckych časopisoch básňami) s pôvodným názvom Videl som tančiť Jitterboogie. Text prózy sa nezachoval, no táto skutočnosť sa stala prvým tajomstvom Miroslava Válka, ktoré Podracká prenáša do sprítomňovania spomienok. Druhým tajomstvom Miroslava Válka je pre Danu Podrackú príbeh trnavskej skupiny.

Poetické pásmo potom interpretovali slovenskí herci pôsobiaci v Prahe – Martin Matějka a Viera Kučerová.

Večer pokračoval spomienkovým rozprávaním básnika Ľubomíra Feldeka na Miroslava Válka a trnavskú skupinu (jej členmi boli Ján Ondruš, Ján Stacho, Jozef MihalkovičĽubomír Feldek – jediný Žilinčan). Nástup novej literárnej generácie sa spájal s časopisom Mladá tvorba (1956 – 1958), kde bol šéfredaktorom M. Ferko a redaktorom M. Válek. V osobných spomienkach Ľubomír Feldek ešte poodkryl príbeh strateného manifestu skupiny a dobové afiliácie nového poetického programu a cítenia, ktoré do slovenskej literatúry vniesli - predovšetkým „obnovenie senzuálneho kontaktu básnika so skutočnosťou“.

Poetické pásmo Literárne informačné centrum už realizovalo v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a v Slovenskom rozhlase vnikla jeho nahrávka na CD nosiči ako rozhlasová verzia (v interpretácii Petra Rúfusa a Heleny Geregovej). CD nosič sme vydali spolu so skladačkou, v ktorej sú základné informácie o živote a diele Miroslava Válka. Súčasťou skladačky je aj úvodné slovo, básne M. Válka a celý scenár.

(suba)

Foto: Ľ. Suballyová

 Čitáreň Červený rak