Pohľad do histórie

Pohľad do histórie

Literárne popoludnie v akademickom librese kníhkupectva Veda 2. decembra 2004 bolo znova venované histórii. Predstavili na ňom dve nové publikácie z Historického ústavu SAV – Zložité hľadanie pravdy v slovenských dejinách od Júliusa MÉSÁROŠA a Slovensko v Československu (1918 – 1939), ktorú zostavili Milan ZEMKO a Valerián BYSTRICKÝ. Zložité hľadanie pravdy v slovenských dejinách je výberom štúdií, odborných polemík a článkov z polstoročnej výskumnej a publikačnej činnosti J. Mésároša. Tieto state súvisia s výskumom hospodárskych, politických, sociálnych i kultúrnych dejín Slovenska v 19. storočí. Ako v úvodnom príhovore zdôraznil riaditeľ ústavu Valerián BYSTRICKÝ, publikácia ,,je bohatým, inšpirujúcim zdrojom poznatkov...”

Druhá knižná novinka od kolektívu popredných slovenských historikov obsahuje komplex otázok súvisiacich s politickými, hospodárskymi, sociálnymi pomermi na Slovensku v medzivojnovom období. Zrod knihy podrobnejšie priblížil účastníkom literárneho popoludnia Milan ZEMKO: ,,Kniha zapĺňa viaceré doteraz prázdne miesta v našom historickom poznaní za dve desaťročia medzi dvoma vojnami.”

Obe prezentované knihy, ktoré vydalo vydavateľstvo Veda, odhaľujú mnohé – doteraz neznáme fakty a závažné podnety pre ďalší historický výskum.

–lč–