Bratislavský rodák, odchovaný Trenčínom, no od študentských čias podnes zviazaný s Prahou – to je publicista a historik česko-slovenských vzťahov, PhDr. Vojtech Čelko. Vyštudoval na Karlovej univerzite v Prahe kombináciu dejepis – hindčina. Po roku 1968 mu osud doprial niekoľko rokov v Historickom a Orientálnom ústave ČSAV, no ako „nepreverený“ mal neskôr problémy uplatniť sa v  zamestnaní. Na dvanásť rokov našiel miesto v mestskom múzeu českého pohraničného mestečka Rumburk. Boli to  nielen roky odlúčenia od vysnených ideálov, ale aj zamerania sa na nové pole pôsobnosti. Počas tohto obdobia Čelko vyštudoval muzeológiu na UJEP v Brne. V roku 1985 sa stal pracovníkom a potom i riaditeľom novovzniknutého Domu slovenskej kultúry v  Prahe. V  ňom sa usporadúvali mnohé besedy, pásma, recitály, výstavy, komorné koncerty i ďalšie prezentácie Slovákov. Ďalším Čelkovým pôsobiskom sa stal Ústav pre súčasné dejiny Akademie vied Českej republiky. V stovkách štúdií, článkov a prednášok sa sústreďoval najmä na stredoeurópske kultúrne dejiny a osobnosti slovenského demokratického exilu. Kniha Zo všetkých strán (Slovenský literárny klub v  ČR 2011) je zlomkom vedeckej a publicistickej aktivity tohto historika a kultúrneho pracovníka. Ponúka pohľad na obe blízke slovanské kultúry „zo všetkých strán“. Nájdeme v nej kapitoly o dr. Jozefovi Lettrichovi, Michalovi Fraštackom, Milanovi Hodžovi, Martinovi Rázusovi, Ferdišovi Jurigovi, ale aj o mladších osobnostiach nášho kultúrneho života: o  Kornelovi Földvárim, Jozefovi Bžochovi, Milošovi Tomčíkovi, skladateľovi Dušanovi Pálkovi, speváčke Soni Kresákovej, klaviristovi a dlhoročnom rektorovi AMU v  Prahe Petrovi Toperczerovi, spevákovi Petrovi Poldaufovi, ale aj o Čapkovej spoločnosti, ktorej je Čelko iniciátorom. Podrobná bibliografia v závere bližšie špecifikuje údaje o  pôvodnom publikovaní jednotlivých kapitol. Kniha je výstižne doplnená modernými skulptúrami sochára Ondreja 4. Zimku – mladého slovenského výtvarníka zo známej umeleckej rodiny.