Posolstvo zo Solúna

Na základe Dohody o dlhodobej spolupráci v oblasti kníh a čítania (MCA) medzi európskymi krajinami sa uskutočnila v gréckom Porto Carrase-Chalkidiki 30. – 31. mája 2005 európska konferencia zameraná na problémy postavenia knižnej kultúry a rozšírenie čítania. Dohoda MCA (Multiannual Cooperation Agreement in the field of Books and Reading) je jedným z projektov podporovaných z programu Európskej únie nazvaného Kultúra 2000. Hlavným organizátorom konferencie v Chalkidiki bolo GRÉCKE NÁRODNÉ KNIŽNÉ CENTRUM a zúčastnili sa na nej predstavitelia vyše štyridsiatich národných organizácií (autorských združení, vydavateľstiev, informačných centier, distribučných spoločností, knižníc), ktoré aktívne pôsobia v knižnom sektore a prispievajú k podpore čítania kníh. Slovensko zastupovali na konferencii riaditeľ LIC Alexander HALVONÍK a Miroslava VALLOVÁ. Po prezentácii programov a aktivít na podporu čítania v jednotlivých krajinách a bohatej diskusii prijali účastníci konferencie Vyhlásenie zamerané na tieto okruhy problémov:

– Zdôraznili potrebu úzkej spolupráce pri organizovaní podujatí v rámci Dohody MCA presadzujúcich celoeurópske úsilie posilňovať postavenie knižného sektora a rozvíjať aktivity na podporu čítania.

– Zdôraznili kľúčovú úlohu knižného sektora pri budovaní, vytváraní a propagácii európskej kultúry.

– Dohodli sa, že budú podporovať a upevňovať ciele Lisabonskej agendy.

– Vymenili si skúsenosti a diskutovali o možnostiach rozvoja šírenia a propagovania literatúry v Európe.

– Vyzvali všetky organizácie aktívne pôsobiace v knižnom sektore, aby spolupracovali v rámci Dohody MCA a stali sa tak novými členmi-spolupracovníkmi s cieľom vytvoriť v Európe čo najširšiu sieť odborníkov pracujúcich v knižnom sektore.

– Dohodli sa, že následne vypracujú návrh cezhraničnej spolupráce, t. j. kampaň zacielenú na podporu čítania v krajinách EÚ.

– Zhodli sa na potrebe spolupráce zameranej na zlepšenie technickej úrovne.

Európske združenia odborníkov z knižnej kultúry, t. j. Európske združenie predajcov kníh, Európsky kongres spisovateľov a Združenie európskych vydavateľov, ako aj ďalšie organizácie, členovia, súčasní a budúci spolupracovníci Dohody MCA berúc do úvahy úlohu kultúry v EÚ ustanovenú v článku 151, odstavci 4 Zmluvy, ako aj začlenenú do Európskej ústavy, vyzývajú Európsky výbor, Európsky parlament, Radu a členské štáty EÚ, aby:

  • vzali na vedomie kultúrnu a ekonomickú dôležitosť knižného sektora
  • zabezpečili prostriedky potrebné na boj proti negramotnosti
  • do budúcnosti vypracovali návrh ďalšieho smerovanie kultúry, výsledkov štúdia a práce vykonávanej v rámci Dohody MCA a podrobnejšie sa zaoberali ďalšími výskumami, vypracovali štatistiky s konkrétnymi opatreniami zacielenými najmä na národnú a medzinárodnú propagáciu kníh a kampaní na podporu čítania
  • zaobstarali finančné prostriedky potrebné na vzdelávanie a technológie, na školenia pre odborníkov pôsobiacich v knižnom sektore, keďže školiace programy sú nevyhnutné na využívanie potenciálu sektoru
  • zintenzívnili propagáciu úspešných národných projektov týkajúcich sa kníh a čítania
  • podporovali štandardizáciu tlačených a elektronických publikácií s cieľom ich šírenia po celom viacjazyčnom európskom knižnom trhu
  • vzali na vedomie osobitosti knižného sektora a prijali návrhy a možné postupy programu Kultúra 2007, respektíve akéhokoľvek iného významného program EÚ.