Považská knižnica osemdesiatročná

Považská knižnica v Považskej Bystrici si pripomenula (18. novembra) jubileum vzniku obecnej knižnice jej sprístupnením čitateľom po rekonštrukcii elektrických rozvodov aj podláh v hlavnej budove. Toto významné výročie považskobystrického kultúrneho zariadenia bolo príležitosťou na slávnostné stretnutie pracovníkov knižnice so zástupcami VÚC, mesta, Ministerstva kultúry SR, Slovenskej asociácie knižníc, Slovenskej národnej knižnice, spolupracujúcich knižníc, niektorých vydavateľstiev, osobností a inštitúcií regiónu, priaznivcov i priateľov knižnice.

V čase svojho vzniku v roku 1925 mala knižnica 52 knižničných jednotiek a sídlila najskôr v zasadačke MNV, v bývalej vinárni, až napokon od roku 1955 v samostatnom zariadení s vlastným rozpočtom. Už polstoročie knižnica funguje ako samostatný právny subjekt (okrem rokov1996 – 1999, keď bola súčasťou Považského kultúrneho centra). Prelom znamenal pre knižnicu rok 1977, vtedy získala secesnú vilu (dnes kultúrna pamiatka) v centre mesta. Rozvoj knižnice a neskôr aj jej pobočiek úzko súvisí s celkovým rozvojom mesta a ľudových knižníc v jej pôsobnosti (práve pre potreby regiónu začala knižnica vydávať v roku 1992 periodikum Librinform). Knižnica postupne budovala aj špecializované oddelenia (hudobné, bibliografické, pre nevidiacich a slabozrakých), vytvorila environmentálne regionálne informačné centrum ERIC a začala sa venovať aplikácii informačných technológií v knižničnej praxi (zavedenie automatizovaného systému LIBRIS, neskôr internet pre používateľov). Od roku 1993 knižnica organizuje regionálne súťaže pre žiakov ZŠ a SŠ Dary reči (ako bienále) a činnosť Klubu autorov Považie (od roku 1995).

V súčasnosti je Považská knižnica príspevkovou organizáciou, riadenou Trenčianskym samosprávnym krajom. Plní funkciu regionálnej knižnice, je metodickým a koordinačným centrom pre okresy Považská Bystrica, Púchov, Ilava a zároveň zabezpečuje úlohy mestskej knižnice. Súčasné ekonomické problémy neobišli ani tento región a zápas o ,,prežitie“ kultúrnych zariadení na vidieku pokračuje.

V snahe skvalitniť prostredie pre svojich čitateľov a zamestnancov Považská knižnica prikročila k postupnej rekonštrukcii. Pred tromi rokmi vymenili kúrenie, tento rok od júla do októbra vymieňali zastarané elektrické rozvody slaboprúdovej siete, spevnili nosnú konštrukciu podláh, obnovili časti interiéru, vymenili podlahové krytiny, vymaľovali všetky priestory knižnice. Zatiaľ služby knižnice zabezpečovali len pobočky v meste. Obnovená Považská knižnica 2. novembra znova otvorila dvere čitateľom. Prvý deň knižnicu navštívilo 500 čitateľov, ktorí si vypožičali 1 213 kníh a 143 periodík.

 Za úspešným otvorením zrekonštruovaných priestorov však treba vidieť aj prácu obetavých pracovníkov knižnice (aj tu sú v prevahe ženy), balili a prenášali fond z miesta na miesto, z poschodia na poschodie. Za túto sizyfovskú prácu im úprimne poďakovala nielen riaditeľka Mgr. Viera Baničová, ale aj zástupcovia VÚC Trenčín. Odbornú činnosť knižnice ocenili vo svojich príhovoroch aj ďalší gratulanti. Na stretnutí dostali pamätné listy bývalí riaditelia a ďalší pracovníci knižnice. Nezabudlo sa ani na tých, čo sa najviac zaslúžili o vynovenie Považskej knižnice. V rámci kultúrneho programu odzneli aj ukážky z tvorby regionálnej autorky Zuzany Kuchárikovej, ktorej novú knihu poviedok Na výslnie (vydavateľstvo Ametyst) slávnostne pokrstili.

Osemdesiatročná Považská knižnica vykročila do ďalších desaťročí ako moderná knižnica s konkrétnou víziou rekonštrukcie podkrovia budovy na administratívne centrum, čím by sa uvoľnili priestory pre čitateľov.

Lýdia Čelková