POVIEDKA 2008 DATALOCK

Na 12. ročníku literárnej súťaže POVIEDKA 2008 DATALOCK sa môže zúčastniť autor s poviedkou v slovenskom jazyku v rozsahu maximálne 15 normostrán. Nepodpísaný príspevok sa zasiela v 3 kópiách najneskôr 30. júna 2008 rozhoduje dátum na pečiatke) na poštovú adresu:POVIEDKA 2008, P. O. BOX 99/ LCA, 810 00 Bratislava 1. Meno, adresu a telefónne číslo vyplní v talčive prihlášky a priloží v zalepenej obálke k súťažnému príspevku. Viac na www.POVIEDKA.sk.

Infolinka: +421 2 5441 5366; E-mail: info@poviedka.sk