Poznať a rozumieť

Takmer dvadsať rokov demokracie a trhového mechanizmu vrhlo literatúru, kultúru a spoločnosť do drsnej reality, čo znamená koniec usporiadaných cestičiek, nie však anarchiu. V zdanlivej džungli regulujú chodníčky peniaze... Viacerí zabedákajú, aké je to hrozné. Je to tak – veď najväčšia hrôza pochádza z neznámeho. Neznáme však predstavuje aj inakosť, viac ciest, viac východísk. Finančný tlak je zatiaľ taký silný, že všetky cesty smeruje k jednému  –  úspechu na trhu. Platí pravidlo: Ak chceš byť úspešný,  píš pre trh. Znie kruto, ale len v kontexte štyroch desaťročí obludného vybočenia, keď sa písalo len pre a proti konštruktu režimu, čiže v zásade pre a proti systému abstrakcií. Teraz nastal čas konfrontovať sa s ľuďmi, ich túžbami, nádejami, idiosynkráziami, predsudkami, ale aj čas, keď treba prekonať či obísť množstvo prekážok a fígľov vytvorených reklamou. Cesta je kľukatá, no o to zaujímavejšia, má mnoho úrovní a na každej z nich nepríjemne konkrétnych adresátov. Azda nebude od veci uvedomiť si, že písať komerčnú literatúru znamená písať pre ľudí, azda sa vyplatí zamyslieť nad tým, že viacúrovňovosť beletrie už rozdelenej na populárnu a problémovú literatúru (pravda s plynulými medzistupňami) by sa mala premietnuť v literatúre náučnej. Ľudia chcú vedieť, no chcú i rozumieť. A publikum sa mení. Ak máme v súčasnosti v populačnom ročníku o tretinu až polovicu menej študentov než pred pätnástimi rokmi a k dispozícii niekoľkonásobne väčší počet vysokých škôl, potom je horizont očakávania zákonite nižší, hoci rovnako naliehavý. Jednoducho nastal čas potreby populárno-náučnej spisby. Prehľadne a stručne napísaná príručka nemusí nevyhnutne znamenať povrchne, ľahkosť štýlu a spracovania nemožno stotožniť s nekvalitou. Aj populárno-náučná knižka môže (a nemusí) byť kvalitná. História má na Slovensku Zamarovského. A noví  Zamarovskí sú už na obzore. Milovníci literatúry, trpezliví registrátori, ochutnávači, popularizátori i neohrození pedagógovia...

Miloš Ferko