Literárne informačné centrum pripravilo pre milovníkov náročnejšej literatúry viacero nových knižných titulov. Po výbere zo súčasnej slovenskej krátkej prózy vyjde tento rok aj Antológia súčasnej slovenskej poézie Päť krát päť zostavená Jánom Gavurom, s ktorým vám v budúcom čísle Knižnej revue prinesieme rozhovor. Antológia je koncipovaná a ko prezentácia diel autorov, ktorí sa stali vitálnou súčasťou literárnej scény po roku 1989. Vo v ýbere 25  autorov a autoriek je možné zároveň sledovať hlavné generačné vlny našej novšej poézie. Nový román Antona Baláža Prehovor, Ezechiel približuje životný a tvorivý príbeh Jána Lajčiaka formou mnohovrstevnej koláže so zámerom urobiť jeho dielo viditeľným a vnímateľným aj pre našich súčasníkov. Pri písaní knihy využil skúsený prozaik aj novoobjavený Lajčiakov osobný archív a celý príbeh rámcuje esej Štefana Krčméryho z roku 1941.

Poetický bedeker Daniela Heviera Ťahák na básne je postavený na jednoduchom, „zrkadlovom“ princípe: na ľavej strane sa nachádza báseň slovenského básnika od starších čias po súčasnosť, na pravej strane jej „komentár“, interpretácia, Hevierov osobný názor i upozornenie na hodnotu textu, na jeho výstavbu, formálne aj obsahové prvky. Vhodnou didaktickou pomôckou môže by ť tiež p u b l i k á c i a Daniela Pastirčáka Slovo pred s l o v o m , k t o r á prináša inovatívnu podobu básnickej inter pretácie Proglasu pre det i a  ich rodičov. Text Konštantína Filozofa a Daniela Pastirčáka je zrkadlovo členený a vytvára nové konotácie čítania, umožňujúce preniknúť k podstate textu reáliami zo súčasnosti, ako aj inšpiratívnymi ilustráciami Miloša Koptáka. Slovenské dejiny V. od Róberta Letza chronologicky aj tematicky nadväzujú na IV. diel (1914 – 1938). Vymedzujú historické obdobie rokov 1938 – 1945, bohaté na prelomové zvraty a výrazné štátoprávne zmeny na území Slovenskej republiky, a všímajú si aj kultúrne, sociálne a hospodárske pomery v tomto období.