Slovenský filmový ústav je jediným vydavateľom odbornej filmovej literatúry na Slovensku a svojou edičnou činnosťou sa snaží pokrývať všetky oblasti kinematografie i spôsoby uvažovania o filme. Predstavuje ho tlačová tajomníčka Simona Nôtová.

Od roku 1999 je knižná produkcia SFÚ koncepčne rozdelená do štyroch samostatných edícií. Edícia Orbis Pictus prináša monografie významných tvorcov z histórie slovenskej kinematografie, Camera Obscura sa zasa usiluje podať plastický obraz o živote a diele stále aktívnych tvorcov slovenského i európskeho filmu. Camera Lucida je venovaná domácej i zahraničnej filmologickej literatúre a Studium prináša texty určené najmä študentom vysokých škôl filmového a humanitného zamerania. SFÚ vydáva aj knihy mimo stálych edícií a filmové periodiká – mesačník Film.sk a filmologický časopis Kino-Ikon.

V tomto roku sa so záujmom čitateľov stretla publikácia Rozprava o westerne dvojice autorov Petra Michaloviča a Vlastimila Zusku. Predchádzali jej napríklad zaujímavý pohľad na tvorbu nášho významného režiséra Diptych Štefana Uhra – Organ a Tri dcéry autorky Evy Vžentekovej či publikácia Eros, sexus, gender v slovenskom filme od filmovej historičky Evy Filovej. Pri príležitosti vlaňajšieho 50. výročia SFÚ sa k čitateľom dostala reprezentatívna obrazová publikácia v anglickom jazyku Best of Slovak Film od renomovaného britského filmového kritika Petra Hamesa. V súčasnosti sa pripravuje jej slovenské vydanie.

Pracujeme aj na projekte doplneného a aktualizovaného vydania Dejín slovenskej kinematografie autorskej dvojice Václava Maceka a Jeleny Paštékovej z roku 1997 – bude bohatšie o súčasnú kinematografiu do roku 2013. V týchto dňoch sa k čitateľom dostal zborník príspevkov z 15. československej filmologickej konferencie v Krpáčove Film a kultúrna pamäť a do konca roka plánujeme vydať popularizátorskú publikáciu Naše filmové storočie autorov Františka Gyarfáša a Juraja Malíčka, ktorá je ich osobným pohľadom na dejiny filmu.