Prečítali sme na Bibliotéke

V stánku Slovenskej asociácie knižníc sme sa pristavili, aby sme si zalistovali v periodikách niektorých knižníc. Tento rok len časopis pre pracovníkov verejných knižníc Trnavského kraja Knižničný spravodajca zverejnil aj údaje o stave knižného fondu knižníc tohto kraja v roku 2003. Fond tvorili vyše 2 milióny knižničných jednotiek. Prírastok získaný kúpou za uplynulý rok predstavuje vyše 17 tisíc kn. j., v porovnaní s predchádzajúcim rokom je nižší. A finančný pohľad – v priemere na 1 obyvateľa kúpili knižnice v kraji 0, 315 kn. j. za 6, 65 Sk. Priemerná cena získaného dokumentu kúpou bola  210, 66 Sk.

Milo prekvapila v tomto stánku neveľká brožúra z dielne bratislavskej Knižnice Ružinov pod názvom Ulice Bratislavy, 1. zväzok novej edície Všeličo. Tentoraz nejde o nijaký bibliografický súpis, ako by sa na prvý pohľad zdalo, ale o praktickú príručku. Jej autor Peter Kuzma pootvoril svojským spôsobom  dvere do dejín Bratislavy: začal trpezlivo sledovať históriu názvov ulíc, námestí, nábreží, ktoré predovšetkým začiatkom 90. rokov premenúvali alebo im vracali pôvodné názvy. Samozrejme, s rastom mesta nové ulice vznikali a niektoré zanikali. Táto pomôcka, ktorá nadviazala na pôvodné vydanie spred 10 rokov, prináša na 130 stranách abecedný zoznam súčasných názvov ulíc, ako aj ich starších názvov a obsahuje i menej známe historické názvy. Systém odkazov, doplňujúcich označení a určení k príslušnej mestskej či miestnej časti zefektívňuje orientáciu v príručke a jej spestrením sú erby jednotlivých mestských a miestnych častí Bratislavy. Na výstave upútala nielen Bratislavčanov, ale aj návštevníkov z iných miest.

Z propagačných materiálov dominovala v tejto expozícii kolekcia fotografií zo zrekonštruovaných priestorov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Na obálke sa vyníma letecká fotografia bývalého Župného domu, v ktorom má dnes knižnica svoje sídlo. Súbor pohľadníc predstavuje budovu prvej mestskej verejnej knižnice v Banskej Bystrici a jej zakladateľov, ďalej sú tu pohľady na moderne zrekonštruované interiéry študovní, átria, historického schodiska, študovne historických fondov s ukážkami vzácnych tlačí, dobových pečiatok knižnice i najnovšej edičnej činnosti. K súboru fotografií patrí aj Príručka pre používateľov a návštevníkov.                                                                                                Katarína Mikluščinová