Prekladá súčasnú slovenskú drámu

Macedónsky prekladateľ slovenskej literatúry Stojan Lekoski prišiel v polovici júna na dvojtýždenný štipendijný pobyt na Slovensko. Pripravuje na preklad výber zo súčasnej slovenskej drámy, ktorý by chcel vydať v budúcom roku v Skopje vo svojom vydavateľstve Grigorij Prličev.
           Štipendium Slovenského centra umeleckého prekladu umožnilo S. Lekoskému prísť opäť na Slovensko, nadviazať prerušené kontakty so slovenskými autormi a vydavateľmi. Tento absolvent Filologickej fakulty v Skopje (1978) patrí k významným prekladateľom slovenskej literatúry, od roku 1979 do roku 1992 preložil do macedónčiny Šikulove Prázdniny so strýcom Rafaelom, Jarunkovej Jedinú, Feldekovu Modrú knihu rozprávok, Jarošovu Tisícročnú včelu, výbery z poézie M. Rúfusa, M. Válka a V. Mihálika. Mimoriadny význam pre rozvoj macedónskej komparatistiky mal Lekoského preklad knihy Dionýza Ďurišina Teória literárnej komparatistiky. Preložil ju z rukopisu druhého, doplneného Ďurišinovho vydania tohto vo svete uznávaného a mnohokrát preloženého diela, a na jeho základe vznikla na Filologickej fakulte v Skopje samostatná katedra literárnej komparatistiky. Úctyhodnú bilanciu svojich prekladov zo slovenčiny do macedónčiny zavŕšil Lekoski vydaním Bibliografie slovenskej literatúry v Macedónsku od roku 1945 do roku 1985. Za toto cenné a pozoruhodné prekladateľské dielo v roku 1992 udelili Stojanovi Lekoskému Hviezdoslavovu cenu.
           Stojan Lekoski nie je slovakista, študoval ruštinu a češtinu, ale v roku 1978 prišiel prvýkrát na SAS a odvtedy navštevoval tieto letné kurzy slovenského jazyka takmer každý rok až do polovice osemdesiatych rokov, a zároveň začal intenzívne prekladať zo slovenskej literatúry. V tomto období sa začal sústavnejšie zaujímať aj o slovenskú dramatickú tvorbu - najmä o rozhlasovú drámu, ktorá bola najmä v 80. rokoch na vysokej umeleckej úrovni. Tak vznikla kniha Sedem rozhlasových hier, do ktorej Lekoski zaradil známych slovenských rozhlasových autorov. Hry v Lekoského preklade odvysielal postupne macedónsky rozhlas. K žánru rozhlasovej drámy sa rozhodol S. Lekoski vrátiť aj v súčasnosti. Preto počas štipendijného pobytu na Slovensku navštívil dramaturgiu rozhlasových hier Slovenského rozhlasu, kde sa stretol s jej hlavným dramaturgom Vladimírom Holanom, vypočul si realizácie niektorých najzaujímavejších hier z posledného obdobia a získal texty týchto hier. Stretol sa aj s niektorými rozhlasovými autormi ako aj autormi, ktorých diela prekladal do macedónčiny. " Žiaľ, niektorí z tých, ktorých diela som prekladal, ako napríklad Vinco Šikula, Vojtech Mihálik či Miroslav Válek, už nežijú", musel po návšteve Slovenska po jedenástich rokoch konštatovať S. Lekoski.
           Medzitým v Skopje založil vydavateľstvo Grigor Prličev, ktoré sa špecializuje na vydávanie súčasnej macedónskej literatúry a učebnice pre stredné odborné školy. S finančnou podporou LIC by Stojan Lekoski začal vydávať aj preklady zo súčasnej slovenskej literatúry.

 

Anton Baláž