Za novelu Život pri živote získala Elena Eleková (nar. 1978) prémiu známej li terárnej ceny vydavateľstva Ikar Mám talent 2011. Vo svojom knižnom debute vypovedá o pomoci pacien tom na psychiatrii. Peter Holka o tomto debute konštatoval: „Život pri živote je kultivovane napísaný ruko pis svedčiaci o autorkinej zrelosti, štylistickej zručnosti a ta lente. Rozpráva o jemnos tiach života, vzťahov, ko munikácie, o napĺňaní tú žob a ambícií – profesionálnych i privátnych. Život pri živote je próza odhaľujúca vesmír v ženskom vnútri, zložito štruktúrovaný svet, ktorý má čo povedať iným ženám, no odhaľuje ho aj mužom, pravda, ak sa oň zaujímajú.“