Literárny žáner memoárov je pozoruhodný v tom, že nahliada na historickú postavu z  mnohých uhlov pohľadu. Zaručuje tak objektívnosť v  prístupe k  informáciám, a najmä, čitateľovi dokáže týmto spôsobom osobu a spoločnosť s ňou spätú plasticky vykresliť a autenticky sprítomniť.

Osobnosť evanjelického farára Júliusa Dérera pôsobiaceho v  Modre je v  memoároch Pamiatka najsmutnejšia (Tranoscius) poobracaná z každej strany prostredníctvom jeho zápiskov, textov, myšlienok a  korešpondencie, ale aj rôznych publikácií a textov, ktoré naňho odkazujú, či spomienok priateľov a cirkevných predstaviteľov. Z nich si možno utvoriť obraz muža pevných zásad, morálky a viery, ba dokonca ho možno nazvať hrdinom v pôvodnom význame slova, nie v tom postmodernom. Azda najsilnejšie na čitateľa zapôsobí, ako počas druhej svetovej vojny ochraňoval židovské deti.

Zostavovateľ Martin Šefranko ponechal Dérerovu korešpondenciu autorské texty a  publikované príspevky v pôvodnom jazyku, čo prispieva k ešte väčšej autenticite. Väčšina textov sa zaoberá životom kňaza v 40. a 50. rokoch minulého storočia. Zámer editora je teda evidentný: uviesť do nových súvislostí staré krivdy spáchané oboma totalitnými režimami. Keď komunistická strana uchopila všetku moc v štáte, začala realizovať spoločenské čistky a Dérer sa stal jednoducho nepohodlným. Vznieslo sa na neho niekoľko obvinení – že jeho syn odišiel do zahraničia a aj tam zostal, že dal teológovi predniesť poburujúcu báseň, že chcel vyštvať bohosloveckú fakultu preč z  Modry… Dlho a  intenzívne bojoval proti ohováračstvu, a hoci sa vyšetrovaním potvrdila nepravdivosť sťažností, z prestížnych dôvodov sa pôvodné rozhodnutie nemohlo zmeniť a z Modry, kde pôsobil takmer celý život, musel odísť.

„Ide teda o prestíž! Nie o pravdu a spravodlivosť!“ ťažká si Július Dérer, a tým potvrdzuje slová mnohých spisovateľov, no na um mi prichodia práve tie Kunderove. Všetkým záleží len na obdive a nie na skutočnosti, píše vo svojom románe Nesmrteľnosť. Nezabudlo sa však na všetko dobré, čo Július Dérer vykonal, ako dokazujú mnohé svedectvá jeho priateľov.