Prezentácia Dejín slovenskej literatúry III slovakistom v Brne

V decembri 2005 LIC nadviazalo spoluprácu s Ústavom slavistiky Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a 1. marca 2006 sa v jednej z posluchární ústavu uskutočnila prezentácia Dejín slovenskej literatúry III. Publikáciu uviedol riaditeľ LIC A. Halvoník a prítomným (najmä poslucháčom slovakistiky a ich pedagógom) toto dielo priblížil vedúci autorského kolektívu a autor ťažiskových kapitol knihy profesor Viliam Marčok.

Súčasťou prvého tohtoročného podujatia v Brne bolo i podpísanie Dohody o spolupráci medzi LIC a Ústavom slavistiky FF MU v Brne, ktorej cieľom je „priblížiť poslucháčom slovakistiky a slavistiky hodnoty súčasnej slovenskej literatúry, predstaviť jej popredných predstaviteľov a podieľať sa na spoločných workshopoch a konferenciách“. Dohodu podpísali riaditeľ LIC Alexander Halvoník a riaditeľ Ústavu slavistiky FF MU Prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc. Najbližším podujatím v rámci tejto spolupráce bude prezentácia knihy Igora Hochela o prozaikovi Ladislavovi Ballekovi Príbeh ako princíp, ktorá sa v Brne uskutoční koncom apríla 2006.

O význame, aký Masarykova univerzita prikladá tejto spolupráci, svedčí aj prijatie predstaviteľov LIC vedením Filozofickej fakulty. Prodekan pre študijnú činnosť PhDr. Jiří Gazda, CSc., nás informoval o ďalšom odbornom posilnení štúdia slovakistky na fakulte a uviedol, že v súčasnosti tvoria študenti zo Slovenska v mnohých študijných odboroch až tretinu poslucháčov.

Na prezentácii Dejín slovenskej literatúry III sa zúčastnil aj generálny konzul Slovenskej republiky v Brne Ing. Ivan Nejeschleba. Ocenil nadviazanie dlhodobej spolupráce LIC s Masarykovou univerzitou a zároveň nám ponúkol možnosť prezentovať v budúcnosti niektoré spoločné podujatia v priestoroch slovenského konzulátu.