Prezentácia knižnej novinky na seminári

V rámci riešenia projektu VGA Politika a história – súčasť vyrovnávania sa s minulosťou usporiadal Sociologický ústav SAV dňa 26. 9. 2019 seminár pod názvom Vedecký výskum náboženstva a ateizmu venovaný počiatkom sociologického skúmania náboženstva u nás.

Súčasťou seminára bola prezentácia publikácie Svetonázorové dilemy, ateizmus a náboženská viera na Slovensku, ktorú zostavili Miroslav Tížik a Ľubomír Sivák. Knihu vydal Sociologický ústav SAV (2019) v edícii Analýzy. Jej podtitul O prekonávaní a výskume náboženstva v slovenskej sociológii v 2. polovici 20. storočia bližšie špecifikuje jej zameranie. Cieľom publikácie je čo „najkomplexnejšie priblížiť určitú časť dejín slovenskej sociológie, obzvlášť sociológie náboženstva“.

Túto špecifickú tému uvádza rozsiahla štúdia Miroslava Tížika Sociologická reflexia inštitucionalizácie sociológie náboženstva.

Ťažiskom publikácie sú tri rozhovory o budovaní sociológie náboženstva – s prof. Jaroslavom Čelkom, Ing. Miroslavom Kvasničkom a PhDr. Ľubomírom Sivákom. Sú predstaviteľmi troch generácii a spája ich fakt, že sa rozličným spôsobom snažili aj rozvíjali istú podobu sociológie náboženstva. Rozhovory doplnili rozsiahle textové prílohy, kópie niektorých dokumentov, korešpondencie aj obrazová príloha. Nechýba anglické resumé, pramene a literatúra i menný register.

Publikácia Svetonázorové dilemy, ateizmus a náboženská viera na Slovensku zapĺňa medzeru v dejinách slovenskej sociológie a odhaľuje širšie súvislosti výskumu.