Prezentácia nového knižného titulu LIC

Literárne informačné centrum 20. januára predstavilo v bratislavskom Klube slovenských spisovateľov novinky zo svojej knižnej produkcie - predovšetkým tretí zväzok profilovej edície LIC Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov III: V kráľovstve svätého Štefana (Vznik uhorského štátu a čas arpádovských štátov).

V úvodnom slove riaditeľ LIC Alexander Halvoník predstavil neveľkú, ale hodnotnú edičnú činnosť LIC: ročne vyjde asi 6 titulov, všetko sú to obsahovo, organizačne aj finančne náročné knihy. Takou je syntetická monografia Františka Štrausa Základy slovenskej verzológie, ale aj dvojzväzkový výber z literárnovedného diela Viliama Turčányho nazvaného Cestami poézie.
           Prelomovým príspevkom v reflexii literárnohistorického priestoru sú Dejiny slovenskej literatúry autorov Stanislava Šmatláka, Vladimíra Petríka a Ludwiga Richtera.

Nový zväzok edície Pramene k dejinám Slovenska a Slovákov je v chronologickom označení tretí, s titulom V kráľovstve svätého Štefana. Editor Pavel Dvořák ho označil za významný, "lebo edícia ním nadobudla pevné obrysy". Celkovo tak päť zväzkov dokumentuje pramenné materiály do roku 1437 (šiestym je diel označený jako XIV. - Novembrová revolúcia a československý rozchod, vyšiel v roku 2002) a ukazuje zmysel ich vydávania: ,,Je to snaha priblížiť laickému aj odbornému čitateľovi pramene tak, aby si z nich vybral, čo potrebuje a chce; teda pramene pôvodné, nie interpretované, menené. Je v nich obsiahnutý duch tých čias." Autorom tretieho zväzku V kráľovstve svätého Štefana je historik Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc. Na tlačovej besede osvetlil predovšetkým heuristiku tvorby tohto zväzku a niektoré úskalia prekladu historických termínov z pôvodných listín v latinčine (obdobie 11. - 13. storočia).
           Pramene k prvým trom storočiam jestvovania Uhorského kráľovstva majú prevažne listinný (diplomatický) charakter. Pretože v tom období si v uhorskom domácom práve cirkev zabezpečovala majetky písomným svedectvom, vzrastá ich význam i počet, podobne rastie i počet mestských listín. Tie sú svedectvom osídľovania rôznych oblastí Slovenska…
           Publikácia obsahuje aj poznámky, prílohy, prehľad najvýznamnejších udalostí rokov 1000 - 1301, obrazové prílohy a registre.

Najčerstvejšou novinkou LIC je knižné vydanie Čítania 2003 - zhŕňa výsledky sociologického prieskumu Súčasný stav a úroveň čítania v SR, ktorý realizovalo LIC a Ústav výskumu kultúry a verejnej mienky NOC (autori správy Pavol Rankov - Peter Valček).