Prezentácia zahraničnej publikácie

Pod záštitou ministra kultúry SR M. Maďariča, za účasti veľvyslanca Srbskej republiky na Slovensku J. E. Šani Dermaku a v spolupráci s Knižnicou Srbského patriarchátu i Kultúrneho inštitútu Srbov na Slovensku sa uskutočnila v Univerzitnej knižnici v Bratislave prezentácia publikácie Srbské rukopisy na Slovensku. Podujatie otvorila generálna riaditeľka UKB Silvia Stasselová, ktorá v príhovore poukázala na význam medzinárodnej spolupráce pri vyhľadávaní vzácnych prameňov kultúrneho dedičstva. Prítomným sa prihovoril generálny riaditeľ sekcie kultúrneho dedičstva MK SR R. Ragač, ktorý ocenil analýzu a spracovanie srbských rukopisov na Slovensku bádateľským tímom srbských odborníkov.

            Publikáciu, ktorú vydala Knižnica Srbského patriarchátu v Belehrade, predstavil koordinátor projektu o srbských rukopisoch v knižniciach mimo územia Srbska Z. Nedeliković. Pripomenul, že prvým výstupom bol katalóg srbských rukopisov v Čechách (2015), potom nasledoval prezentovaný katalóg so slovenskými prameňmi a pripravujú sa katalógy z Maďarska, Švajčiarska, Rakúska a Poľska. O srbských rukopisoch zo Slovenska bližšie informovali experti – členovia vedeckovýskumného tímu Z. Ranković a B. Todić. Výsledkom ich bádania bolo sedem neznámych rukopisov a jeden už známy z literatúry (Spišské stredoveké srbské zlomky), ktorý sa však fyzicky nezachoval. Srbskí odborníci, ktorí študovali rukopisy z fondov Univerzitnej knižnice, Slovenskej národnej knižnice v Martine, Východoslovenského múzea v Košiciach a Gréckokatolíckej teologickej knižnice v Prešove sa zamerali okrem základného popisu na rozbor textov, popis väzby, písma, jazyka, ozdôb, marginálií, bibliografie. Zároveň sa snažili nájsť cestu, ako sa rukopisy dostali do fondu tej- ktorej inštitúcie. Výsledkom bádania je cenná publikácia, ktorá formou katalógu približuje archeografický opis srbských rukopisných kníh a cyrilských zlomkov na Slovensku. Účastníci podujatia mali zároveň možnosť pozrieť si aj výstavu srbských rukopisov zo 14. – 18. stor. z fondov UKB, ktoré sa používali pri cirkevných obradoch.

L. Čelková