Prezident SR udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy prof. Jánovi Stanislavovi in memoriam

Pri príležitosti Dňa ústavy Slovenskej republiky udelil prezident SR Ivan Gašparovič vysoké štátne vyznamenia osobnostiam slovenského vedeckého, kultúrneho a společenského života.  Rad Ľudovíta Štúra I. triedy udelil aj prof. Jánovi Stanislavovi in memoriam za mimoriadne zásluhy v oblasti rozvoja slovakistiky a slavistiky.

Na Bratislavskom hrade vyznamenanie prevzala dňa 1. septembra 2005 jeho vnučka Beáta Stanislavová.

12. decembra 2004 uplynulo 100 rokov od narodenia profesora Jána Stanislava. Svojimi prácami o podobe kultúrneho jazyka na Veľkej Morave, o veľkomoravskom dedičstve v slovenskom jazyku a v slovenskej duchovnej i materiálnej kultúre významne prispel k osvetleniu veľkomoravského obdobia našich dejín a kultúry. Zaraďoval slovenčinu do slovanského a medzijazykového kontextu tak ako nikto pred ním. Z jeho diel spomeňme aspoň päťzväzkové Dejiny slovenského jazyka, Slovenský juh v stredoveku, či práce z dialektológie a vývinu slovenského spisovného jazyka, jazykovej kultúry a správnej výslovnosti. V minulom roku sa v jeho rodnom Liptovskom Jáne konala konferencia, na ktorej sa stretli mnohí naši i zahraniční slavisti – všetkých spája úcta k jeho dielu.

Literárne informačné centrum vydalo pri príležitosti nedožitej storočnice Jána Stanislava dielo Slovenský juh v stredoveku II, ktoré nadväzuje na dielo Slovenský juh I (vyšlo v LIC, predtým NLC, v roku 1999). Slovenský juh II - pôvodne vyšiel v roku 1948, ale pre politické okolnosti sa už nedostal do distribúcie - zahŕňa aj prvé vydanie knihy Slovenský juh III s mapami pôvodného osídlenia slovenského juhu a jeho historických zmien. Ide o dielo nepopierateľnej lingvistickej a historickej hodnoty, dôstojne pripomínajúce tvorbu významnej osobnosti slovenskej kultúry. Prvý diel Slovenského juhu bol spracovaný areálovým triedením, druhý je abecedným triedením vlastných mien. Dielo treba vnímať z pohľadu historickej porovnávacej jazykovedy a inšpirácie súčasnej vedy.  Ide o prvú prácu z onomastiky na slovenskom území.

(suba)