Pripravujeme Kritickú ročenku 2019

Kritická ročenka 2018 nadviazala na antológie, ktoré vydávalo vydavateľstvo Slovenský spisovateľ v rokoch 1964 - 1967.

Kritická ročenka 2019 bezprostredne nadväzuje na rovnomennú antológiu z minulého roka, v širšom časovom horizonte na súbory Kritika, ktoré v polovici šesťdesiatych  rokov (1964 – 1967) vychádzali vo vydavateľstve Slovenský spisovateľ. Predstavuje výber z literárnokritických textov, ktoré boli v roku 2019 publikované časopisecky a  na webe.

Publikáciu zostavili literárni kritici Vladimír Barborík a Viliam Nádaskay. Obaja pôsobia v Ústave slovenskej literatúry SAV. Pri výbere nebol prvoradý postoj autora recenzie k dielu, ale schopnosť nájsť pre vyjadrenie svojho vzťahu – či už pozitívneho alebo kritického – primeraný jazyk a argumenty, hodnotovo objektivizovať čitateľský zážitok a sprístupniť ho inýmVýber textov do Kritickej ročenky 2019 bol ukončený v januári 2020. Ambíciou publikácie je priniesť hodnotovo reprezentatívny súbor textov reflektujúcich súčasné literárne dianie, nie je vyhranená generačne ani svetonázorovo. Súčasťou publikácie sú aj bilančné štúdie zostavovateľov o aktuálnej poézii a próze. Autormi recenzií sú Anna Bukovinová, Martina Buzinkaiová, Dalfar, Peter Darovec, Marcel Forgáč, Patrik Garaj, Ivana Hostová, Tamara Janecová, Mária Klapáková, Matej Masaryk, Boris Mihalkovič, Radoslav Passia, Jaroslav Šrank, Eva Urbanová, Anton Vydra a Dominik Želinský.

Titul, ktorý by mal vyjsť 24. apríla, nám priblížil jeden zo zostavovateľov, Viliam Nádaskay. Rozhovor s Vladimírom Barboríkom pripravujeme.  

Ako vo vašom tandeme došlo k rozdeleniu poézie a prózy?
Keď ma Vlado Barborík oslovil k spolupráci na prvej ročenke, bilančné štúdie sme si rozdelili celkom prirodzene podľa svojich záujmov. V podstate sme obaja písali štúdie o súčasnej slovenskej próze a poézii, ktoré tak či tak priebežne sledujeme. Výber kritických textov sme si však nerozdeľovali podľa poézie a prózy.

Ako vyzeral váš rok 2019 - akým spôsobom ste sledovali periodiká a knižné novinky?
Periodiká, ktoré aspoň v nejakej podobe publikujú recenzie kníh, som sledoval priebežne celý rok. Na konci roka som si podľa výpiskov texty znova prečítal a výber preriedil. Napokon sa tento užší výber ešte viac zúžil, keď sme si porovnali svoje dva výbery. To však nebol problém, spravidla sme sa zhodli, ak sme sa o nejaké sporili, tak len veľmi jemne.
Básnické novinky som sa snažil sledovať priebežne, avšak drvivá väčšina vychádza až ku koncu roka. Čiže vtedy ma čakalo najviac čítania. Z desiatich kníh, o ktorých píšem v štúdii, asi päť vyšlo v lete alebo skôr. Čo je stále viac ako minulý rok, kedy z desiatich opisovaných kníh vyšla asi len jedna pred septembrom.

Čo vás v tomto procese prípravy KR 2019 najviac zaujalo?
Ako sme písali v predslove, v literárnom živote úplne absentujú polemiky, ktoré dokážu nevídaných spôsobom zasiahnuť do literárneho života. Bohužiaľ, diskusie, ktoré by sa dali z rýchlika nazvať polemikami, sa dnes presúvajú na internet, na sociálne siete, do komentárových sekcií. Ak sa k nim vôbec človek dostane, všimne si, že zďaleka nedosahujú váhu a úroveň printových polemík. Je škoda, že autori a autorky takých príspevkov si nedajú námahu svoje komentáre spracovať na vyššej úrovni a smerovať do redakcií časopisov, kde by mohli rozbehnúť plnohodnotné a plodné polemiky k podobe súčasnej literatúry.

Na našom webe nájdete informácie o titule Kritická ročenka 2018, článok pri príležitosti jeho vydania, recenziu Anny Bukovinovej či edičný plán Literárneho informačného centra na prvú polovicu roka 2020.