Pohľad na najstaršie dejiny Slovenska a strednej Európy vo svetle nových bádateľských poznatkov pripravili Katedra slovenských dejín FFUK, Poľský inštitút, občianske združenie Libri Historiae na prezentácii publikácie Uhorsko-poľská kronika, ktorú vydalo vydavateľstvo Post Scriptum (2009). Téma prilákala do prednáškovej sály Univerzitnej knižnice v Bratislave 11. novembra nezvyklý počet záujemcov, ktorí si vypočuli úvodné slovo o príprave a vzniku publikácie vedúceho katedry prof. Jána LUKAŠKA, príhovor JUDr. Jána ČARNOGURSKÉHO o význame kroniky pre začiatky našich dejín, vzniku a formovania uhorského štátu i kontroverzných otázok maďarskej historiografie, ktorá túto kroniku obchádzala. Autor knihy doc. Martin HOMZA predstavil doteraz nedocenený historický prameň – Uhor sko-poľskú kroniku, ktorá vznik la v 1. polovici 13. storočia na dvore Arpádovca Kolomana Haličského a je vlastne jednou z verzií života sv. Štefana. Zároveň kronika obsahuje aj zaujímavý príbeh o príchode starých Uhrov do stredoeurópskeho priestoru, ktorý interpretuje inak ako podobné dobové kroniky. Načrtáva nielen usadenie sa Uhrov na tomto území, vznik Uhorska, ale aj podiel domáceho slovanského obyvateľstva na ňom a uhorsko-poľské spojenectvo. Autor poukázal na to, v čom spočíva význam tohto historického dokumentu pri interpretácii udalostí spätých so vznikom uhorského štátu a pre dejiny strednej Európy v 13. storočí z pohľadu najnovších výskumov.

Znovu objavená Uhorsko-poľská kronika vyvolala v diskusii živý záujem účastníkov podujatia, ktorým neboli nastolené otázky ľahostajné.