Publikácia, ktorá  odkryla vzácne kultúrne dedičstvo

V rámci úspešných podujatí k storočnici Univerzitnej knižnice v Bratislave (UKB) a Týždňa slovenských knižníc pripravil začiatkom marca kabinet rukopisov, starých a vzácnych tlačí UKB prezentáciu významného diela Tlače 16. storočia vo fonde Univerzitnej knižnice v Bratislave (I. zv.), ktoré vyšlo v edícii Výskum dejín knižnej kultúry, séria katalógy (2019).

Podujatie otvorila vedúca kabinetu PhDr. Klára Mészárosová, ktorá prehľadne načrtla vývoj prác od začiatkov odborného spracúvania vzácneho fondu knižnice od inkunábulí, rukopisov po staré tlače. V tejto súvislosti spomenula zapojenie UKB do celoslovenského projektu Generálny katalóg tlačí 16. storočia zachovaných na území Slovenska, v rámci ktorého kabinet spracúva svoj fond od roku 1997.

Výsledkom dlhoročných výskumných prác, náročného bibliografického popisu i technického a výtvarného riešenia je prezentovaný katalóg z najhodnotnejšej časti knižničných zbierok (fond starej jezuitskej knižnice) autorkami ktorého sú: Michaela Sibylová, Vlasta Okoličányiová a Zita Perlecká. V úvode  M. Sibylová charakterizovala súbor 1 609 titulov, ktorý prináša podrobné popisy tlačí v abecednom poradí. Obsahuje tlače z oblasti teológie, histórie, práva, astronómie, fyziky, lekárstva, filozofie a literatúry, ktoré sú torzami z viacerých jezuitských knižníc, humanistických knižníc, prvej evanjelickej mestskej školy v Bratislave, cirkevných, mestských hodnostárov či súkromných knižníc. Tlače pochádzajú z produkcie tlačiarní najmä z Nemecka a dokumentujú produkciu popredných európskych tlačiarní tých čias. Ďalej uviedla metodiku spracovania katalógu a tvorbu rôznych typov registrov, napríklad mien ostatných pôvodcov, mien z dedikácií, prefácií, príležitostných básní, výtvarných pôvodcov, register topograficko-typografický, posesorský, jazykový, chronologický. Ďalšie autorky prispeli svojimi postrehmi a poznatkami z tvorby katalógu, ku ktorým sa pripojila s problematikou technického riešenia Danica Zendulková z Centra vedecko-technických informácií SR.

Publikácia v náročnej grafickej úprave obsahuje aj anglické a nemecké resumé a čo je najcennejšie – ako sa konštatuje v úvodnej časti práce –  „zverejnením 15 doteraz neznámych vydaní  obohatí  aj svetovú bibliografickú registráciu tlačí 16. storočia“.

V závere prezentácie ocenila generálna riaditeľka UKB Ing. Silvia Stasselová prácu tvorivého kolektívu a zdôraznila význam katalógu pre odkrývanie nášho kultúrneho dedičstva i jeho prínos pre ďalšiu bádateľskú prácu v oblasti dejín knižnej kultúry.