PUTOVANIE ZA JURAJOM FÁNDLYM 16. OKTÓBRA 2010

260. vyročie narodenia Juraja Fandlyho

ČASTÁ – DOĽANY – NAHÁČ

9.00 odchod autobusu z Modry spred

budovy Múzea Ľ. Štú ra

ČASTÁ

9.30 pietna spomienka pri Pa mät níku

J. Fándlyho

10.00 zádušná modlitba za J. Fánd lyho

v Kostole sv. Imricha

DOĽANY

11.30 pietna spomienka pri hrobe J. Fándlyho

dolianska prechádzka – pamätníky

J. Fándlyho, dom J. Fándlyho

NAHÁČ

14.00 Pamätný dom J. Fándlyho, zasadenie

„Fándlyho jablone“ v záhrade

starej naháčskej fary

Prihlásiť sa môžete na tel.: 033 / 647 2765