Laureátovi literárnej ceny Anasoft litera 2012 Ballovi vyšli v poľštine doposiaľ tri zbierky poviedok (Niepokój, 2008; Świadek, 2011; Podszepty, 2012 – t. j. Nepokoj, Svedok, Našepkávanie). V rámci poľskej literárnej kritiky je podľa vyjadrení na stránkach prílohy Gazety Wyborczej, vydanej v sú­vislosti s Varšavským knižným veľtrhom (Warszawskie Targi Książki), označovaný za hlavného alchymistu slovenskej prózy. Svojimi textami núti čitateľov vyrovnávať sa s bolesťou, sklamaním, samotou a smr­ťou, čiže so životnými skúsenosťami, na ktoré zvyčajne chceme zabudnúť. Spoloč­ným menovateľom väčšiny jeho próz je násilie, chápané ako faktor neprestajne prítomný v realite dneška, ako jeho priro­dzená súčasť, na ktorú autor nemá vplyv. Za druhý základný motív Ballových diel aj poľskí znalci literatúry považujú už spo­menutú samotu, vznikajúcu predovšetkým v dôsledku zlyhávania medziľudských vzťa­hov v rámcoch komunikácie, smerujúcej čoraz väčšmi k iluzórnosti.

Tri preklady do poľštiny má na svojom konte aj Pavol Rankov. Romány Stalo sa prvého septembra (alebo inokedy) (Zdarzylo się pierwszego września (albo kiedy indziej)), Matky (Matki) a výber z poviedkovej tvorby, ktorý vyšiel roku 2011 pod názvom Bratyslawa je mala (Bratislava je malá), preložil Tomasz Grabiński. Prekladateľ teda logicky považuje Pavla Rankova za „svojho spisova­teľa“ a napísal o ňom do prílohy portrétik so stručnou charakteristikou tvorby. Ran­kovovi sa okrem toho venuje aj interview publicistky Joanny Figarskej a dve infor­mačno­anotatívne ladené recenzie knižiek prístupných v poľštine.