Literárne informačné centrum vydáva hneď tri publikácie o  Ľudovítovi Štúrovi. Poetka a esejistka Dana Podracká je autorkou titulu s  názvom Zatykač na Štúra. Ako píše v úvode, eseje sú „pokusom nájsť v  Štúrovom diele duchovnú zem a  zrekonštruovať za pomoci jeho myšlienok, ako aj myšlienok jeho rovesníkov, čím je a  čím by mohol byť duchovný štát ako vedomá kultúrna voľba“. Knihu ilustroval Svätopluk Mikyta a v závere sa nachádza prehľadné kalendárium života a diela Ľudovíta Štúra. Na ďalšej publikácii Hlboký lov (slov) sa podieľal kolektív autorov. Každý z  nich vzdal Štúrovi poctu nejakým textovým útvarom. Mila Haugová prispela básňou, podľa ktorej sa kniha nazýva, Marián Grupač sa zamyslel nad Ľudovítom Štúrom ako básnikom, esejou prispel Peter Krištúfek a knihu uzatvára úvaha riaditeľky LIC Miroslavy Vallovej s  názvom Priesečník priestoru a času. Ďalšími autormi príspevkov sú: Anton Baláž, Mária Bátorová, Miroslav Brück, Ján Buzássy, Ján Gavura, Anton Hykisch, Juraj Kuniak, Peter Macsovszky, Eva Maliti Fraňová, Anna Ondrejková, Peter Šulej a  Ján Zambor. Rad publikácií o  tomto významnom dejateľovi z  Literárneho informačného centra uzatvára titul Daniela Heviera Štúr: Bedeker, ktorý je komponovaný ako cyklus hesiel mapujúcich život, myšlienky a činy Ľudovíta Štúra s  ilustráciami samotného autora. Všetky publikácie budú predstavené na knižnom veľtrhu Bibliotéka.

Vydavateľstvo Perfekt zas prináša reedíciu výberu z  tvorby štúrovskej generácie pod názvom Štúrovci – najkrajšie básne, prózy a články, ktorú zostavil a sprievodné texty napísal Jozef Čertík. V  jednotlivých medailónoch štúrovcov nás zostavovateľ Jozef Čertík oboznamuje s ich profesijným životom a  prikladá aj  ich najznámejšie diela alebo úryvky. Pripomenieme si tak Mor ho! Sama Chalupku, Dumu bratislavskú Janka Kráľa či Reštavráciu Jána Kalinčiaka. Ambíciou knižky je „čitateľsky príťažlivou formou sprístupniť reliéf štúrovskej generácie, jej umeleckú, osvetovú, vedeckú, ale aj politickú činnosť na pozadí vtedajšej dobovej situácie“.

Netradičný pohľad na štúrovskú generáciu ponúka publikácia Cestopisné denníky štúrovcov (Matica slovenská), ktorá prezentuje jej jednotlivých predstaviteľov ako ľudí zaujímajúcich sa o  svet okolo seba. Trinásť cestopisných diel je pokračovaním publikácie Z  cestovných denníkov štúrovcov, ktorú pripravil Michal Eliáš. Zostavovateľ Rastislav Molda zaradil do knihy text Cesta na Kriváň Liptovský od Gašpara Fejérpataky-Belopotockého, Ľudovít Štúr cestuje po Považí, Bohuš Nosák si urobil Výlet do Modry. Z knihy sa čitateľ dozvie, aká atmosféra vládla v  jednotlivých mestách v  prvej polovici 19. storočia, aká bohatá úroda bola, aké prírodné živly postihli naše hory alebo aj to, ako vyzerala a pôsobila Bratislava v júli roku 1839. Knihu nám vydavateľstvo venovalo do súťaže.

K  štúrovskej generácii neodmysliteľne patrí aj Andrej Sládkovič (1820 – 1872), ktorého básnická skladba Marína vyšla len tri roky (1846) po uzákonení spisovnej slovenčiny. Vydavateľstvo Perfekt prichádza s novým vydaním Maríny s unikátnymi ilustráciami Kataríny Vavrovej: „Nedokázala som odmietnuť ilustrovať také nádherné dielo, oslavu života, mladosti, lásky k žene, k vlasti a k našej prírode.“