V kníhkupectve Artforum v Bratislave priví-
tala Veronika Šikulová 9. februára početné
obecenstvo na prezentáci i novej knižky Tiny
Čornej V postmodernom svete (Marenčin
PT). Publikáciu tvorí výber 19 rozhovorov
s významnými osobnosťami slovenského
umeleckého, vedeckého a intelektuálneho
prostredia, ktoré vznikali v rozmedzí rokov
2006 – 2015. To, že nejde o bežnú knihu otázok
a odpovedí, potvrdili aj hostia, ktorých roz-
hovory sú tiež súčasťou publ ikácie – l iterárny
kritik Vladimír Petrík a spisovateľka Oľga
Feldeková (zároveň autorka úvodu publikácie).