Rúfusova esej ako poznanie, zážitok a výzva

O prezentácii novej knihy M. Rúfusa

V Klube slovenských spisovateľov v Bratislave sa 5. novembra uskutočnila prezentácia knihy Milana Rúfusa Život básne a báseň života, ktorá práve vyšla v Literárnom informačnom centre. Podtitul knihy Úvahy o umení naznačuje, že ide o súbor autorových úvah o literatúre. Knihu prítomnému publiku, najmä predstaviteľom médii predstavili zostavovateľ a autor doslovu Vincent Šabík a zodpovedný redaktor Vladimír Petrík.

Nová Rúfusova kniha je záverečnou časťou reprezentačného výberu autorovho nebásnického diela, ktorého prvé dve časti Epištoly staré a nové a Rozhovory so sebou i s tebou tiež vyšli v LIC. V tomto novom výbere autor v desiatich častiach knihy od všeobecných úvah o básnickej tvorbe prechádza k významným slovenským osobnostiam, komentuje vlastnú tvorbu a zasvätene hovorí aj o slovenskom výtvarnom umení a jeho tvorcoch. Podľa V. Šabíka " Rúfus sa vo svojich úvahách, interpretáciach, v ktorých prekračuje osobnú sféru a často vedie rozhovor s predchodcami i súčasníkmi, ukazuje ako prenikavý a vnímavý pozorovateľ literatúry a umenia v pohybe, v kontextoch života a histórie, aj keď im dáva svoju vlastnú aktuálnosť, ktorá pramení z jeho osobnej intenzity chápania otázok, o ktorých hovorí." V. Petrík zasa v súvislosti s touto knihou úvah o umení na prezentácii zdôraznil, že " práve z hradnej prepevnosti postoja (tu stojím, ináč nemôžem), naplneného pokorou i vierou, ale aj občasnou skepsou (najmä ak išlo o dosah vypovedaného), rodí sa Rúfusova esej, žáner, cez ktorý sa vyjavuje tvorivá osobnosť v jazyku bytostne viazanom na jej účasť vo svete aj vo svete umenia, osobnosť s nízkym prahom bolesti citlivo zachytávajúca tektoniku rozvrátenej modernej spoločnosti i hĺbku ľudského údelu. Esej ako poznanie, zážitok, báseň a výzva, na ktorú treba reagovať."
           Rúfusove úvahy v knihe Život básne a báseň života majú podobu premyslených a domýšľaných reflexii, za ktorými cítiť bezprostrednú skúsenosť a poznanie, aj osobnostné nasadenie a mravnú odvahu.
           Rúfusove úvahy o umení tak tvoria integrálu súčasť jeho básnického diela.

Anton Baláž