Mestská knižnica v Bratislave pripravila
15. februára podujatie, ktoré prepojilo dva
sviatky: Svetový deň poviedky a sviatok za-
milovaných Valentín. Tentoraz mali besedovať
býval í manžel ia a súčasní kolegovia Iris Kop-
csayová a Márius Kopcsay, no z pracovných
dôvodov sa mužská časť tejto dvojice nedosta-
vila, a tak pozvanie prijala Denisa Fulmeková.
Hovorili najmä o novinke Iris Kopcsayovej Bez
lásky (Drewo a srd), ktorú Dado Nagy označi l
za príjemne depkoidné čítanie. Rozhovor Iris
Kopcsayovej s Denisou Fulmekovou si môžete
prečítať na s. 14.