Foto Peter Procházka
Dobrota a ľudskosť. Týmito dvo-
ma slovami charakterizovala pre-
kladateľka Ivana Kupková knihu
Prezidentov kocúr (Vydavateľ-
stvo Slovart) od gruzínskeho spi-
sovateľa Gurama Odišariju, ktorý
sa so slovenskými čitateľmi stre-
tol 23. mája v bratislavskom kníhkupectve Artforum. Hlavnou témou
románu je 13-mesačný gruzínsko-abcházsky vojnový konflikt, ktorý
v 90. rokoch 20. storočia prevrátil život obyvateľov týchto krajín hore
nohami. V rozhovore s moderátorom večera Dadom Nagyom spisovateľ
uviedol, že najdôležitejším posolstvom diela je uvedomenie si toho, akí boli
ľudia v mierových časoch šťastní a ako im neskôr vojna ublížila. Napriek
ťaživej téme je však v príbehu i veľa pekného – hlavný hrdina si totiž
veľmi často pomáha fantáziou, ktorá je mocnejšia ako akýkoľvek zákon.
Román tak zachytáva najmä krásu a rozmanitosť života a jeho prejavov.