Cyril a Metod

Seminár k 1150. výročiu cyrilometodskej misie v talianskom parlamente

Literárne informačné centrum, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ríme a Talianska poslanecká snemovňa v Ríme uskutočnili na parlamentnej pôde slovensko-taliansky seminár pri príležitosti 1150 výročia misie svätých Cyrila a Metoda na Veľkej Morave Le parole degli slavi – Slová Slovanov.

Seminár sa uskutočnil dňa 31. januára 2013 pod záštitou predsedu talianskeho parlamentu Gianfranca Finiho. Úvodné príhovory predniesli veľvyslankyňa SR v Ríme Mária Krasnohorská, Beatrice Lorenzin, koordinátorka parlamentnej skupiny slovensko-talianskeho priateľstva a Miroslava Vallová, riaditeľka LIC. S referátmi vystúpili Pavol Demeš, expert pre medzinárodné vzťahy, Marta Keruľová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Andrej Škoviera zo Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v Bratislave,  Francesco Leoncini z Univerzity Ca´ Foscariho z  Benátok a Antonello Biagini, prorektor Univerzity La Sapienza v Ríme. Konferencia bola historickým prielomom zviditeľňovania Slovenska na mape európskych národov. Priniesla pozoruhodné myšlienky o misii a pôsobení svätých Cyrila a Metoda. Za najpriebojnejšiu a najnovátorskejšiu myšlienku označil profesor Leoncini myšlienku slobody, rovnosti a bratstva, ktorá na vtedajšie pomery významným spôsobom narušila zaužívanú predstavu tzv. pyramidálneho usporiadania spoločenstva podľa hierarchie cirkevnej i svetskej moci. Túto cyrilometodskú myšlienku revitalizovala až Francúzska revolúcie, avšak bez s vylúčením liturgického a náboženského rozmeru. Konferencia poukázala na vyprázdňovanie hodnôt moderného sveta, banalizáciu života a kultúry a vyzvala zúčastnených, aby v roku 1150. výročia misie svätých Cyrila a Metoda šírili ich duchovný odkaz. Referáty v plnom znení vyjdú v zborníku Cyril a Metod v kultúrnej diachrónii, ktorú vydá LIC.

V ten istý deň sa uskutočnil na Veľvyslanectve SR v Ríme poetický večer, venovaný básnickým interpretáciám Proglasu, ktoré vydalo LIC. Proglas v talianskom preklade predniesol Marco Belocchi. Interpretácie Proglasu a ukážky z vlastnej tvorby predniesli slovenskí básnici Dana Podracká, Ján Zambor a Daniel Pastirčák. V živej diskusii početného publika sa Proglas stal živou súčasťou modernej poézie a jazyka ako nástroja obrany a chvály národnej literatúry a kultúry.

Dana Podracká

 

 

 Videozáznamy zo seminára Slová Slovanov si môžete pozrieť v Oral history

Seminár o cyrilometodskej misii v talianskom parlamente

 Hovorí Beatrice Lorenzin

Hovorí Beatrice Lorenzin

 Hovorí Pavol Demeš

Hovorí Pavol Demeš