Slovenská diplomacia v rokoch 1990-1993

V rámci cyklu Osobnosti slovenskej politiky sa v Univerzitnej knižnici v Bratislave uskutočnila (17. 4. 2019) prezentácia publikácie Miroslava Mojžitu pod názvom Kňažko/Demeš/Kňažko. Formovanie slovenskej diplomacie v rokoch 1990-1993 (Veda 2019). Podujatie za účasti moderoval riaditeľ Ústavu politických vied SAV Miroslav Pekník.

Píšuci diplomat M. Mojžita (v súčasnosti generálny konzul v Užhorode) predstavil knihu, ktorá približuje zložité obdobie zrodu slovenskej diplomacie od vytvorenia odboru medzinárodných vzťahov Úradu vlády SR a neskôr vzniku Ministerstva medzinárodných vzťahov SR (premenovaného potom na Ministerstvo zahraničných vecí SR) do roku 1993. Kniha mapuje, hodnotí udalosti turbulentného obdobia smerujúceho k rozdeleniu štátu a vzniku SR na pozadí formujúcej sa slovenskej diplomacie a jej ministrov od Milana Kňažka cez Pavla Demeša opäť po Milana Kňažka. Autor poukázal na tvorbu koncepcie a orientáciu hlavných smerov našej mladej diplomacie, budovania inštitúcií a ich personálne obsadenie, rozvíjanie nielen dvojstranných vzťahov so susednými štátmi, ale aj mocnosťami v Európe i zámorí. Kniha obsahuje okrem troch nosných kapitol aj bohatú dokumentáciu – state M. Mojžitu z roku 1991 a 1992, prehľad pracovníkov Ministerstva zahraničných vecí SR v roku 1993, ako aj obsadenie zastupiteľských úradov SR, ktoré dopĺňa obrazová príloha.

K predstavenej publikácii vystúpili so svojimi spomienkami a príhodami spred štvrťstoročia aj bývalí ministri, ktorí sa zároveň zamýšľali nad diplomaciou v jej počiatkoch, prvými zahraničnopolitickými krokmi Slovenska ako nového štátu a súčasnosťou. Zároveň pootvorili dvere do zákulisia „tajomného sveta“ diplomacie. Odpovedali i na celý rad otázok účastníkov podujatia. Všetci vo svojich vystúpeniach zhodne konštatovali, že publikácia nie je iba zdrojom cenných informácií, ale aj dôstojným príspevkom k dejinám slovenskej zahraničnej politiky a ponovembrového Slovenska.

Diplomat Miroslav Mojžita je totiž nielen pamätníkom udalostí, vnímavým pozorovateľom vtedajšieho diania, ale aj priamym účastníkom i spolutvorcom diplomacie vzniku slovenskej.